Адреса: вул. Благовіщенська, 87
Контактний телефон:
E-mail: zoloirc@ukr.net

Керівник –
Кузнєцова Оксана Валеріївна

 • Структура
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Статут
 • Документи
 • Новини
 • Оголошення
 • Директор – Кузнєцова Оксана Валеріївна

  Графік прийому: щоденно

  Звернутись онлайн:

 • Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • Інклюзивно-ресурсний центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

 • І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Центр) є комунальною установою.

  Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

  Скорочене найменування українською мовою: «ІРЦ» ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

  1.2. Засновником комунальної установи є Золотоніська міська рада (далі – Засновник), а уповноваженим ним органом – відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету.

  У своїй діяльності Центр підпорядковується управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, Міністерству освіти і науки України, а в частині провадження фінансово-господарської діяльності – Засновнику.

  Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування комунальної установи, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

  1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про інклюзивно-ресурсний центр, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

  1.4. Юридична адреса Центру: вул. Благовіщенська,87, м. Золотоноша, 19700.

  1.5. Центр є юридичною особою, має печатку і штампи, бланки встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

  1.6. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.

  Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

  Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

  ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

  2.1. Центр створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічних, корекційно -розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу (крім вихованців закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, учнів спеціальних закладів середньої освіти, навчально реабілітаційних центрів.

  2.2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Центру є:

  2.2.1. Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту, розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, особливостей організації психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг  відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку дитини;

  2.2.2. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної та загальної середньої освіти  (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги;

  2.2.3. Ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

  2.2.4. Ведення реєстру  закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту та громадських об’єднань, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та  корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі фахівців, спеціальної загальноосвітньої школи, громадських об’єднань, за згодою;

  2.2.5. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти  та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;

  2.2.6. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної,  загальної середньої та професійно-технічних навчальних закладів, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг таким дітям;

  2.2.7. Надання консультацій батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійно (професійно-технічної) для здобуття повної загальної середньої освіти;

  2.2.9. Надання консультативно-психологічної допомоги батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

  2.2.10. Провадження інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

  2.2.11. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти,  охорони здоров’я, соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо виявлення та надання своєчасної психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових дітям  з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів; підготовка звітної інформації про результати діяльності Центру для засновника, управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, а також аналітичної інформації для відповідного обласного  Центру.

  2.2.12. Інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.

  2.3. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

  ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС

  3.1. Центр є юридичною особою публічного права.

  3.2. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

  3.3. Центр здійснює господарську діяльність.

  3.4.Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

  3.5. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

  3.6. Власник та уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями власника та уповноваженого органу управління.

  3.7. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

  4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ

  4.1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить психолог центру, який визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність таких документів:

  • документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;
  • свідоцтва про народження дитини;
  • індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);
  • форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби — довідки від психіатра.

  4.2. Центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі — заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

  4.3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

  • психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу;
  • зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;
  • документи щодо додаткових обстежень дитини.

  4.4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до центру подаються:

  • попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;
  • висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

  4.5. Фахівці центру можуть проводити комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти,  та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

  4.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

  4.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

  4.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями центру індивідуально за такими напрямами:

  • оцінка фізичного розвитку дитини;
  • оцінка мовленнєвого розвитку дитини;
  • оцінка когнітивної сфери дитини;
  • оцінка емоційно-вольової сфери дитини;
  • оцінка навчальної діяльності дитини.

  4.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель  лікувальної фізкультури заповнює карту спостереження дитини.

  4.10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

  4.11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

  4.12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

  4.13. Метою проведення оцінки навчальної діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

  4.14. У разі потреби фахівці центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

  4.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в центрі та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

  Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в центрі здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

  4.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців центру, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

  4.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, найменування  закладу освіти (дошкільного, загальноосвітнього, професійно-технічного), напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців центру, які проводили оцінку.

  4.18. Фахівці центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

  4.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

  4.20. Висновок про комплексну оцінку складається у трьох примірниках (два примірники для батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, третій – зберігається в центрі).

  4.21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в центрі, а також у відповідному навчальному закладі в особовій справі дитини з особливими освітніми потребами після його надання батьками (одним з батьків) або законними представниками такої дитини.

  4.22. У разі встановлення фахівцями центру наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг допомоги.

  4.23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до дошкільної освіти чи закладу  загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до центру за шість місяців до початку навчального року.

  Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

  4.24. Повторна комплексна оцінка фахівцями центру проводиться у разі:

  • переведення дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивної (спеціальної) групи дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу загальної середньої освіти;
  • покращення або погіршення стану здоров’я дитини з особливими освітніми потребами, труднощів у засвоєнні навчальної програми.

  В інших випадках фахівці центру забезпечують психолого-педагогічне супроводження такої дитини.

  4.25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації для проведення повторної комплексної оцінки обласним психолого-педагогічним консиліумом (далі — консиліум).

  Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або законних представників управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації зобов’язане організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

  4.26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

  4.27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг.

  5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ТА НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ ДИТИНІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

  5.1. Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку. Корекційно-розвиткові послуги – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

  5.2. Психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги спрямовані на:

  • соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;
  • формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової;
  • розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

  За результатами комплексної оцінки фахівці центру визначають напрями,

  • обсяг психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю-з урахуванням індивідуальної програми реабілітації) та забезпечують її надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;
  • надання рекомендацій щодо складення, виконання, коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами в частині надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини;
  • забезпечення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо);
  • інформування батьків (одного з батьків) або законних представників дітей з особливими освітніми потребами про мережу закладів освіти.

  Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та не отримують відповідної допомоги.

  5.3. Педагогічне навантаження фахівців центру, які надають психолого- педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми, що становить ставку заробітної плати (посадовий оклад). Крім того, фахівці центру провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (одному з батьків) або законним представникам, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні.

  VІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

  6.1. Центр має право:

  6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

  6.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

  6.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

  6.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

  6.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

  6.1.6. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;

  6.2. З метою якісного виконання покладених завдань центр зобов’язаний:

  6.2.1. У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

  6.2.2. Вносити пропозиції засновнику, уповноваженому органу управління щодо удосконалення діяльності Центру, розвитку послуг для дітей з особливими освітніми потребами;

  6.2.3. Залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших центрів, працівників дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної  середньої освіти, навчально-реабілітаційних центрів, для проведення комплексної оцінки.

  6.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

  VІІ. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

  7.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

  7.2 Засновник:

  7.2.1. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Центру;

  7.2.2. Затверджує порядок проведення конкурсу директора та фахівців Центру;

  Організовує та проводить конкурс на заміщення вакантної посади      директора Центру;

  7.2.2. Призначає на посаду та звільняє з посади директора Центру, за погодженням з управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації;

  7.2.3. Заслуховує звіт про діяльність Центру.

  7.3. Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету:

  7.3.1. Затверджує та змінює штатний розпис Центру, графік роботи, за погодженням з управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації;

  7.3.2. Залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічної допомоги шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів Центру;

  7.3.3. Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування центру та організації інклюзивного навчання;

  7.3.4. Проводить моніторинг виконання рекомендацій центру підпорядкованими йому навчальними закладами.

  7.4. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади Засновником.

  На посаду директора центру призначаються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

  Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

  7.5. Директора Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

  7.6. Директор Центру:

  7.6.1. Планує та організовує роботу центру, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців центру;

  7.6.2. Подає на затвердження власнику проекти змін до Статуту;

  7.6.3. Визначає граничну чисельність працівників Центру;

  7.6.4. Призначає на посади фахівців центру на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства, затверджує їх посадові інструкції;

  7.6.5. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами;

  7.6.6. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

  7.6.7. Укладає колективний договір за погодженням з уповноваженим органом.

  7.6.8. Розпоряджається за погодженням із засновником в установленому порядку майном центру та його коштами, затверджує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів Центру;

  7.6.9. Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності центру;

  7.6.10. Представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

  7.6.11. Подає засновнику та управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації річний звіт про діяльність Центру.

  7.6.12. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

  VIІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  8.1. Діяльність центру забезпечують педагогічні працівники, які мають вищу освіту за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» за спеціалізацією логопеда, сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога, а також практичні психологи, вчитель реабілітолог/інструктор з фізкультури, медична сестра та бухгалтер.

  8.2. На посади педагогічних працівників центру призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, при цьому не менше 60 відсотків яких повинні мати стаж роботи три роки за фахом.

  8.3. Призначення на посади педагогічних  працівників центру здійснюється на конкурсній основі у порядку, визначеному засновником.

  8.4. Обов’язки фахівців центру визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

  8.5. Посади директора та фахівців центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.

  8.6. Гранична чисельність фахівців центру становить 12 осіб. У разі потреби центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення
  цивільно-правових угод відповідно до запитів з оплатою за фактично відпрацьований час.

  8.7. Для надання психолого-педагогічної допомоги в центрі вводяться такі посади:

  8.7.1. Вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

  8.7.2. Вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

  8.7.3.Практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на    12-15 дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

  8.7.4. Вчителя лікувальної фізкультури з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

  8.8. Посада прибиральника приміщень центру вводиться з розрахунку 0,5 штатної одиниці на 200 площі, що прибирається.

  8.9. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

  8.10. Кількісний склад фахівців центру визначається з урахуванням потреб територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами.

  9. ФІНАНСОВО –ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

  9.1. Матеріально-технічна база центру включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

  9.2. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

  9.3. Фінансово-господарська діяльність центру провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

  9.4. Джерелами фінансування Центра є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

  9.5. Центр самостійно (або через централізовану бухгалтерію) здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та іншу звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

  9.6. Керівництво Центру несе відповідальність перед власником, уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

  10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

  10.1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію центру приймається засновником. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

  10.2. Під час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.

  10.3. Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

  XІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

  11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться Засновником, за погодженням з управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку.

 • Пізнавальна сфера, дрібна моторика, словниковий запас: консультації для батьків від Інклюзивно-ресурсного центру

  Мислення – найбільш важлива функція мозку людини. Будь-який вид діяльності не може обійтися без мислення. Особливо це стосується навчання. Дитина має володіти певним запасом знань про навколишній світ, про себе, про природу, про інших людей та про відносини між людьми. Саме тому фахівці комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Золотоніської міської ради продовжують свою діяльність та запрошують […]

  Золотоніський інклюзивно-ресурсний центр підвів підсумки роботи з колегами

  23 травня відбулося підсумкове засідання команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП Денгівського НВК за участі фахівців ІРЦ в онлайн форматі. Згідно порядку денного були обговорені наступні питання: 1.1. Мониторинг динаміки розвитку згідно поставлених цілей в Індивідуальній програмі розвитку. 1.2. Аналіз навчальних досягнень за 2021-2022 н.р. 1.3.Обговорення результатів корекційно-розвиткової роботи з дитиною з ООП. Дякуємо команді […]

  Золотоніський інклюзивно-ресурсний центр: як навчити дітей заспокоюватися під час тривоги

  КУ “Інклюзивно-ресурсний центр” Золотоніської міської ради пропонує жителям громади заняття для дітей, які відчувають тривогу. Завдання в ігровій формі покликані полегшити прояви тривожності в дитини і мають бути простими. Ідея полягає в тому, щоб полегшити неприємні емоції. Найкраще в цьому допоможуть ігри. 1. Мильні бульбашки Розслаблене дихання допоможе дитині швидше заспокоїтися. Коли ми глибоко дихаємо, […]