Ми, депутати Золотоніської міської ради VI скликання, діючи від імені та в інтересах територіальної громади міста Золотоноша, з метою здійснення права самостійно вирішувати питання місцевого самоврядування в межах повноважень, наданих нам Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, враховуючи історичні, національно-культурні, соціально-економічні особливості, які склалися на протязі часу проживання на території земель , закріплених державою за жителями міста, поважаючи пам’ять предків, усвідомлюючи відповідальність перед нинішнім та прийдешніми поколіннями, приймаємо Статут територіальної громади  міста Золотоноша.

Цей Статут відповідно до Конституції, законів України закріплює систему місцевого самоврядування в місті Золотоноша, форми та порядок його здійснення територіальною громадою в умовах місцевого самоврядування, гарантує всім членам територіальної громади міста право участі у місцевому самоврядуванні, визначає функції і повноваження органів, посадових осіб місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення.

 • Розділ 1. Загальні положення

  Глава 1.1. Загальна характеристика міста

  Стаття 1. Місто Золотоноша (далі „місто”) (перша літописна згадка про місто 1576 рік) – є самостійною самоврядною адміністративно-територіальною одиницею, в межах якого територіальна громада міста здійснює місцеве самоврядування у повному обсязі, яке передбачено Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законодавчими актами України згідно з інтересами мешканців міста, історичними та місцевими традиціями, яка має право комунальної власності, свій місцевий бюджет та свою систему органів місцевого самоврядування.

  Стаття 2. Місто згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до Черкаської області, має статус міста обласного значення і є одночасно районним центром.

  Стаття 3. Територію, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначають адміністративні кордони міста. Адміністративні кордони міста визначаються проектом планування та забудови міста або техніко-економічним обґрунтуванням розвитку міста. Межа міста – це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію міста від інших територій. Зміна межі здійснюється у відповідності із законодавством України з урахуванням думки територіальної громади міста Золотоноша. Будь-які зміни межі, здійснені у відповідності з законодавством, відображаються у генеральному плані міста.

  Стаття 4. Міське самоврядування в місті поширюється на громадян України, які фактично проживають за межам міста, але належать до членів територіальної громади міста Золотоноша (реєстрація місця проживання, соціальний захист, комунальні послуги, обслуговування інженерних та транспортних мереж).

  Стаття 5. Місто може об’єднуватись з іншими територіальними громадами в Україні в асоціації, вступати до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань, зберігаючи при цьому статус самоврядної територіальної одиниці, про що приймається відповідне рішення міської ради.

  Стаття 6. Місто на добровільних та договірних засадах може вступати в зносини з містами зарубіжних країн та входити до міжнародних муніципальних асоціацій (союзів, фондів тощо) в порядку, передбаченому законом.

  Стаття 7. При входженні міста до українських та міжнародних добровільних об’єднань, договорів, угод забороняється передача будь-яких самоврядних повноважень органу, посадових осіб та посадових осіб місцевого самоврядування.

  Стаття 8. Утворення на території міста територіальних зон із спеціальним статусом (історико-заповідних, лісопаркових, промислових тощо) здійснюється у відповідності із законом за рішенням міської ради.

  Стаття 9. Територіальна громада міста має свою символіку – герб, прапор, гімн міста та пам’ятну дату, а також може мати й іншу власну символіку – логотип, печатку та інше, яка відображає її історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції.

  Прапор, герб та гімн міста Золотоноша, положення і порядок їх використання затверджуються рішенням міської ради.

  Днем міста вважається День визволення 23 вересня, а пам’ятною датою міста Золотоноша – 21 листопада -День, коли Золотоноша отримала статус міста обласного значення (постанова Верховної Ради України № 2819- ХІІ). Цей день для територіальної громади є святковим.

  Глава 1.2. Територіальна громада міста

  Стаття 10. Територіальну громаду міста складають жителі, об’єднані постійним проживанням у межах міста.

  Стаття 11. Члени територіальної громади міста реалізують свої права на участь у місцевому самоврядуванні у формах та в межах, передбачених Конституцією України, законами України, цим Статутом.

  Стаття 12. Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни України, іноземні особи та особи без громадянства, що мають видатні заслуги перед громадою міста, внесли значний внесок в соціально-економічний та культурний розвиток міста. Перелік відзнак, підстав та порядок нагородження ними встановлюється Положеннями про відзнаки міста, які розробляються та затверджуються міською радою. Найвищою відзнакою міста є звання „Почесний громадянин міста Золотоноша”. Це звання присвоюється міською радою відповідно до Положення про звання „Почесний громадянин міста Золотоноша.

  Стаття 13. Статут міста має вищу юридичну силу стосовно актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування міста, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

  Стаття 14. Статут та зміни до нього затверджуються міською радою більшістю голосів від загального складу ради та підлягає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України.

  Стаття 15. Офіційне тлумачення положень Статуту дає своїми рішеннями лише Золотоніська міська рада.

  Стаття 16. Пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту вносяться міським головою, постійними комісіями міської ради, місцевим референдумом.

  Глава 1.3. Організаційно-правова, матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування

  Стаття 17. Міська рада, її виконавчий комітет та окремі виконавчі органи є юридичними особами, мають власні повноваження, надані Законом України, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства. Органи самоорганізації населення, у разі створення, діють у межах повноважень, наданих Законом України „Про органи самоорганізації населення” та міською радою.

  Стаття 18. У межах, наданих законом делегованих повноважень, виконавчі органи міської ради підконтрольні відповідним органам державної влади.

  Стаття 19. Матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування в місті є рухоме і нерухоме майно, доходи бюджету міста, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, організації та установи, що є у комунальній власності територіальної громади міста. Перелік об’єктів комунальної власності затверджується рішенням міської ради на підставі закону. Зміни до переліку об’єктів комунальної власності затверджуються відповідно до рішень міської ради, прийнятих на підставі закону.

  Стаття 20. Управління майном, коштами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста здійснюють виконавчі органи міської ради у межах, визначених міською радою.

  Стаття 21. Доцільність, порядок, умови відчуження та придбання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста визначаються міською радою.

  Стаття 22. Контроль за користуванням та розпорядженням об’єктами комунальної власності територіальної громади міста ведуть виконавчий комітет міської ради, постійні комісії міської ради та, у разі необхідності, тимчасові контрольні комісії міської ради.

  Стаття 23. Міська рада протягом першого кварталу щороку через громадсько-політичну газету „Златокрай” та на офіційному сайті міської ради інформує територіальну громаду міста про стан комунальної власності, про майнові операції з об’єктами комунальної власності, про виконання бюджету та плану соціально-економічного і культурного розвитку міста минулого року.

  Глава 1.4. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями

  Стаття 24. Відносини міської ради, її виконавчих органів з підприємствами, установами та організаціями, що знаходяться на території міста, базуються на дотриманні визначених законом прав суб’єктів господарської діяльності і в залежності від їх форм власності.

  Стаття 25. Стосовно до підприємств та організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, міська рада та її виконавчі органи здійснюють такі функції:

  – приймають рішення про їх створення, ліквідацію і реорганізацію та перепрофілювання;

  – встановлюють розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;

  – встановлюють в порядку і межах, визначених законодавством, тарифи щодо сплати комунальних, транспортних та інших послуг згідно закону.

  Стаття 26. Відносини міської ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності міській раді та її виконавчим органам. Відносини міської ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах наданих повноважень.

  Стаття 27. За пропозицією міського голови, виконавчого комітету, постійних комісій міська рада приймає відповідне рішення про передачу або продаж у комунальну власність територіальної громади міста підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб міста.

  Стаття 28. Враховуючи першочергове право міської ради на придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об’єктів, які знаходяться на території міста, підприємства, установи та організації усіх форм власності у разі відчуження належного їм майна (будівлі, споруди, земля) повідомляють міську раду про намір здійснити відчуження нерухомого майна. У випадку якщо відчужуване майно може бути використане для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб міста, міська рада повідомляє про намір придбати відчужуване нерухоме майно.

 • Розділ 2. Організація місцевого самоврядування в місті

  Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи місцевого самоврядування в місті

  Стаття 29. Система місцевого самоврядування в місті визначається цим Статутом у відповідності з Конституцією України та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Вона включає:

  – територіальну громаду міста;

  – міську раду;

  – міського голову;

  – виконавчі органи міської ради;

  – органи самоорганізації населення;

  – раду колишніх міських голів.

  Стаття 30. Міська рада інформує жителів міста через місцеві засоби масової інформації про систему органів самоорганізації населення, яка діє в місті не пізніше, як через місяць після змін у ній, які може внести міська рада.

  Стаття 31. Повноваження органів самоорганізації населення визначаються згідно закону, цього Статуту та відповідних рішень міської ради.

  Стаття 32. Міська рада та її виконавчі органи, міський голова обираються, утворюються та діють згідно з Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та чинним законодавством про вибори. Вони здійснюють свою діяльність з метою впровадження функції місцевого самоврядування за дорученням територіальної громади міста, від її імені та в її інтересах.

  Стаття 33. Депутати міської ради попереднього скликання можуть по закінченню своїх повноважень надати новообраній міській раді звернення, яке підлягає розгляду на першій сесії міської ради.

  Глава 2.2. Форми участі громадян у місцевому самоврядуванні

  Стаття 34. Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні безпосередньо або через міську раду та органи самоорганізації населення.

  Стаття 35. Право членів територіальної громади міста на участь у здійсненні міського самоврядування може бути впроваджено в таких формах:

  – місцевий референдум;

  – вибори депутатів міської ради та міського голови;

  – загальні збори громадян за місцем проживання, в тому числі загальні збори членів об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (далі – ОСББ);

  – місцеві ініціативи, звернення і пропозиції до міської ради та її виконавчих органів;

  – громадські слухання;

  – участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування;

  – через взаємодію органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, різних громадських рад, комітетів, комісій, служб, які створюються при міській раді та її виконавчому комітеті.

  Глава 2.3. Місцевий референдум

  Стаття 36. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

  Стаття 37. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішується виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

  Стаття 38. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування” та іншими законами до відання місцевого самоврядування.

  Стаття 39. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на території міста, вступають в дію з моменту їх оприлюднення, якщо в самому рішенні не визначено інших дат. Датою прийняття рішення вважається день проведення референдуму.

  Глава 2.4. Вибори депутатів міської ради

  Стаття 40. Вибори депутатів міської ради проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до закону.

  Глава 2.5. Міський голова

  Стаття 41. Міський голова обирається міською територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку визначеному законом і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень міського голови визначається Конституцією України.

  Стаття 42. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста та здійснює свої повноваження відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Міський голова у відповідності до своєї передвиборчої програми формує політичні напрямки дій у різних галузях, сферах життєзабезпечення і соціально-економічного розвитку міста та при необхідності подає їх на розгляд міської ради.

  Стаття 43. Міський голова може мати печатку із зображенням герба міста Золотоноші.

  Стаття 44. Печаткою міського голови скріплюються окремі угоди, протоколи, подяки та інші документи, які підписує міський голова.

  Стаття 45. На першій сесії міської ради нового скликання вперше обраний міський голова згідно закону приймає присягу посадової особи місцевого самоврядування. Міський голова, який раніше склав присягу посадової особи місцевого самоврядування, складає присягу на вірність територіальній громаді міста, тримаючи руку на Статуті територіальної громади міста, такого змісту: „Я, _____________________ (ПІБ), волею територіальної громади міста Золотоноші обраний міським головою – заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції України і Законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, відстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет міста Золотоноші – як у державі, так і за її межами”. Голова міської виборчої комісії на пленарному засіданні першої сесії міської ради перед складанням присяги міським головою урочисто вручає йому атрибути міського голови: колаж, печатку міського голови, посвідчення.

  Стаття 46. Міський голова формує координаційну раду голів постійних комісій міської ради до складу якої входять керівники постійних комісій міської ради (голови або їх заступники), керівники депутатських фракцій та груп міської ради. До компетенції координаційної ради віднесені питання підготовки та проведення сесій міської ради, попереднього розгляду проектів рішень міської ради, звернень та пропозицій депутатів міської ради, інші важливі питання життя територіальної громади міста.

  Глава 2.6. Загальні збори громадян за місцем проживання

  Стаття 47. Компетенція та порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання встановлюється „Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні”, яке затверджене Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року N 3748-XII.

  Стаття 48. Рішення загальних зборів громадян враховується органами місцевого самоврядування в їх діяльності.

  Стаття 49. Перелік питань, що розглядаються на зборах громадян, визначається ініціатором зборів, які зачіпають інтереси відповідної території і відносяться до віддання місцевого самоврядування.

  Стаття 50. У випадках, коли скликання зборів пов’язане з великими організаційними труднощами (відсутність необхідних приміщень, необхідних коштів, тощо) проводиться конференція з представників громадян мікрорайонів, житлових масивів вулиць, ОСББ та інших територіальних утворень.

  Стаття 51. Норми представництва на конференціях представників встановлюється в таких межах:

  • один представник від десяти квартир багатоповерхового житла або від десяти індивідуальних житлових будинків.

  Стаття 52. Представники громадян для участі у конференціях визначаються членами ОСББ, громадськими об’єднаннями, органами самоорганізації населення у відповідності із встановленими цим Статутом нормами. Дозволяється участь в конференціях громадян за власним бажанням, якщо вони проживають на відповідній території та не визначені відповідними членами ОСББ, громадськими об’єднаннями, органами самоорганізації населення для у часті в конференціях, а також попередили організаторів про свою участь за 3 дні до початку конференції.

  Стаття 53. До реалізації рішень зборів залучаються населення, підприємства, установи і організації, які розташовані на відповідній території.

  Стаття 54. Дію рішень зборів, прийнятих з порушенням Конституції та законодавства України зупиняє міська рада або її виконавчий комітет. Про це повідомляється у відповідний орган.

  Глава 2.7. Місцеві ініціативи

  Стаття 55. Члени територіальної громади міста мають право ініціювати розгляд у міській раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

  Стаття 56. Право на участь в ініціюванні та внесенні питань на розгляд міської ради мають члени територіальної громади міста, які досягли 18 років.

  Стаття 57. Місцева ініціатива оформлюється протоколом загальних зборів громадян за місцем проживання, який надається для вирішення зазначених в ньому питань міській раді на ім’я міського голови.

  Стаття 58. Міська рада сприяє ініціативній групі у проведенні зборів громадян. Відповідальність за підтримання громадського порядку під час проведення зборів несе ініціативна група, що є обов’язковою умовою проведення таких зборів.

  Стаття 59. Збори громадян за місцем проживання з питань місцевої ініціативи приймають відповідне рішення більшістю громадян, присутніх на зборах, відкритим голосуванням, що вирішується зборами. Рішення та протокол зборів підписуються головою та секретарем зборів.

  Стаття 60. Прийнятті рішення та протокол зборів подаються на розгляд міської ради. До протоколу додається список громадян, які були присутні на зборах із зазначенням їх місця проживання та віку.

  Стаття 61. У строк, не пізніше, ніж через 15 днів, після подання в міську раду, протокол зборів громадян з місцевої ініціативи розглядається виконавчим комітетом міської ради та відповідною профільною постійною комісією міської ради, яка при потребі вносить місцеву ініціативу на розгляд міської ради.

  Стаття 62. Міська рада на своєму відкритому пленарному засіданні розглядає місцеву ініціативу за участю ініціаторів загальних зборів на яких ухвалено рішення про місцеву ініціативу та приймає відповідне рішення.

  Стаття 63. Рішення, прийняті міською радою з питань місцевої ініціативи, обов’язково публікуються в громадсько-політичній газеті „Златокрай” у термін не пізніше, ніж через 10 днів після його прийняття. Рішення розміщується на офіційному сайті міської ради.

  Стаття 64. Ці рішення набувають чинності після оприлюднення їх в громадсько-політичній газеті „Златокрай”.

  Стаття 65. Розгляд місцевої ініціативи вдруге міською радою проводиться не раніше, ніж через рік після прийняття попереднього рішення з цього питання.

  Глава 2.8. Громадські слухання

  Стаття 66. Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міської ради.

  Стаття 67. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік (звіт міського голови, звіти депутатів міської ради). Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

  Стаття 68. Проведення громадських слухань оформлюється протоколом зборів громадян за місцем проживання. Протокол ведуть посадові особи або депутат міської ради (інформація про проведення звіту перед виборцями).

  Стаття 69. Пропозиції внесені за результатами громадських слухань підлягають обов’язковому розгляду міською радою, її виконавчими органами чи посадовими особами міської ради. За результатами розгляду міський голова видає розпорядження, контроль за виконанням якого здійснює відділ організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи виконкому міської ради.

  Стаття 70. Дата проведення громадських слухань доводиться до уваги членів територіальної громади міста посадовими особами, депутатами міської ради або іншими ініціаторами проведення громадських слухань через міські засоби масової інформації, офіційний сайт міської ради не пізніше 14 днів до дати їх проведення.

  Стаття 71. Приміщення для проведення громадських слухань забезпечують виконавчі органи міської ради.

  Стаття 72. В грудні поточного року міська рада через свій офіційний сайт інформує територіальну громаду міста про результати розгляду та виконання пропозицій, які внесені за результатами громадських слухань у міських виборчих округах.

  Глава 2.9. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборчих посадах місцевого самоврядування

  Стаття 73. Члени територіальної громади міста мають право бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях міської ради. Особи, які виявили бажання брати участь в обговоренні питань, які внесені на розгляд пленарного засідання міської ради, повинні не пізніше як за 2 дні до пленарного засідання подати відповідну заяву на ім’я секретаря міської ради.

  Стаття 74. Жителі міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради при розгляді питань, пов’язаних з їх конституційними правами, забезпечення яких віднесено до компетенції міського самоврядування. Для реалізації цього права особи, що виявили бажання брати участь у засіданні виконавчого комітету, подають заяву на ім’я керуючого справами виконавчого комітету міської ради не пізніше, ніж за 2 дні до засідання.

   

  Глава 2.10. Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань

  Стаття 75. Громадські об’єднання на території міста діють на підставі чинного законодавства України. Вони мають бути легалізовані відповідно до закону.

  Стаття 76. Для проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо) легалізоване громадське об’єднання повідомляє про це у письмовій формі виконавчий комітет міської ради не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня проведення масового заходу. У повідомленні за підписом керівника організації або осередку необхідно вказати мету, місце та час проведення заходу, передбачувану кількість громадян, які беруть участь у заході. Громадський порядок під час проведення заходів забезпечує керівництво громадського об’єднання або його осередку та міський відділ управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області.

  Стаття 77. Для отримання від органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації мети та завдань, громадське об’єднання або його осередок надає письмову заяву за підписом керівника на ім’я міського голови відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”. У заяві необхідно вказати мету надання та об’єм необхідної інформації. Інформація надається громадському об’єднанню відповідно до чинного законодавства України.

  Глава 2.11. Інші форми участі громадян, членів територіальної громади міста в здійсненні місцевого самоврядування

  Стаття 78. Перелік форм участі жителів міста в здійсненні місцевого самоврядування, визначений главами 2.3, 2.9 цього Статуту не є вичерпним.

  Стаття 79. Жителі міста мають право пропонувати органам місцевого самоврядування нові форми участі в здійсненні місцевого самоврядування, якщо вони не суперечать чинному законодавству України. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню та розвитку нових форм участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування.

 • Розділ 3. Органи самоорганізації населення в місті

  Стаття 80. Міська рада може дозволяти за ініціативою жителів міста створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом.

  Стаття 81. Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень міської ради.

  Стаття 82. Порядок формування органів самоорганізації населення визначається чинним законодавством та цим Статутом.

 • Розділ 4. Гарантії місцевого самоврядування

  Глава 4.1. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою

  Стаття 83. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою міста. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність. Порядок надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою.

  Стаття 84. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані щотижня проводити прийом жителів міста з особистих питань. Перелік осіб та графіки прийому громадян, затверджуються міським головою і оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

  Стаття 85. Реалізація права територіальної громади на дострокове припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється у відповідності із чинним законодавством.

  Стаття 86. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб міської ради та її виконавчих органів може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.

  Стаття 87. Міська рада, її виконавчі органи та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Статутом.

  Глава 4.2. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними та фізичними особами

  Стаття 88. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів міського бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

  Стаття 89. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

 • Розділ 5. Символіка міста

  Глава 5.1. Герб та гербове знамено міста

  Стаття 90. Місто має свій герб та гербове знамено.

  Стаття 91. Зміст, опис та порядок використання герба та гербового знамена визначається міською радою згідно із законом.

  Глава 5.2. Прапор міста

  Стаття 92. Місто має свій прапор (полотно малинового кольору з золотистим зображенням елементів герба міста).

  Стаття 93. Прапор міста встановлюється у залі засідань міської ради під час проведення сесій, загальноміських свят, у службовому кабінеті міського голови та на Будинку Рад.

  Глава 5.3. Гімн міста

  Стаття 94. Місто має свій гімн.

  Стаття 95. Слова, музика та порядок використання гімну затверджується міською радою.


Завантажити оригінал статуту: