Виконавчий комітет Золотоніської міської ради оприлюднює проект змін до місцевих правил приймання стічних вод до систем водовідведення м. Золотоноша: 

І. Загальні положення

 1. Місцеві правила приймання стічних вод до систем водовідведення м. Золотоноша розроблено відповідно до законів України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про охорону навколишнього природного середовища»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування», Водного кодексу України,  Податкового кодексу України, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Міністерством регіонального розвитку, будивництва та житлово-комунального господарства України наказом № 316 від 01.12.2018 року.
 2. Ці Правила розроблено з метою:
 • захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;
 • запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;
 • гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;
 • гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;
 • гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.
 1. Ці Правила поширюються на Комунальне підприємство “Міський водоканал”, що надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та очищення стічних вод) (далі – Водоканал), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі – Споживачі).
 2. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба – частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок Споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів Водоканал;

виробник – комунальне підприємство “Міський водоканал”, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та очищення стічних вод);

вимоги до скиду стічних вод – вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які Споживач скидає до системи централізованого водовідведення м. Золотоноша, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими місцевими правилами приймання стічних вод до систем водовідведення м. Золотоноша (далі – Місцеві правила приймання);

головний каналізаційний колектор – трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

договір – договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;

ДК – допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м-3;

залповий скид до системи водовідведення – скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в місцевих правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

зливальна станція (пункт) – спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

збірний колектор – трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск Споживача – трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор – трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) – комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь – колодязь на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора Водоканалу або в іншому місці за погодженням із Водоканалом з вільним доступом представників Водоканалу до такого колодязя;

контрольна проба – проба стічних вод Споживача (субспоживача), відібрана Водоканалом з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення Водоканалу;

локальна каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди – споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого Споживача відповідно до вимог Місцевих правил приймання;

об’єкт Споживача – окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

субспоживач – суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі Споживача за погодженням зі Споживачем і Водоканалом на підставі договору зі Споживачем та Водоканалом;

стічна вода – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження – стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі УкраїниЗаконі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі – Правила користування).

 1. Місцеві правила приймання враховують місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначають ДК забруднюючих речовин, що можуть скидати до системи водовідведення м. Золотоноша.

Місцеві правила приймання затверджуються органами місцевого самоврядування та є обов’язковими для Водоканалу та Споживачів.

 1. Водоканал встановлює кожному конкретному Споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи водовідведення м. Золотоноші на підставі вимог цих Місцевих правил приймання.
 2. Водоканал укладає зі Споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Водоканал приймає стічні води Споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод Споживача відповідають вимогам цих Місцевих правил приймання та умовам укладеного з Водоканалом договору.
 3. Кожен Споживач скидає стічні води до системи водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого за межами території Споживача в місцях, що мають підїздні дороги та погодженому з Водоканалом.
 4. Приймання до системи водовідведення м. Золотоноші стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) Водоканалу. Надання послуг з транспортування стічних вод асенізаційним транспортом та очистку здійснюється на підставі договору.
 5. Приєднання Споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1-4.6розділу IV Правил користування.
 6. Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами.
 7. Точкою розподілу елементів систем водовідведення і споруд на них між Водоканалом та Споживачем встановлюється на першому збірному колодязі.

ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

 1. Водоканал повинен:

1) забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС м. Золотоноша із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, у разі відповідності якості і режиму скиду стічних вод Споживача умовам укладеного договору та Місцевих правил і за умови відсутності заборгованості за послуги водовідведення;

2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі Споживачів, вимагати від Споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Місцевих правил приймання, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів;

3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Споживачами;

4) вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог Місцевих правил приймання;

5) здійснювати раптовий (не погоджений зі Споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється Місцевими правилами приймання;

6) відключати Споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання Споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення Водоканалу. При цьому за збитки таких Споживачів Водоканал відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

7) у разі виявлення порушень Споживачами умов скидання стічних вод, вимог Місцевих правил приймання та умов укладеного з Водоканалом договору, вимагати їх усунення в установлені Водоканалом строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, Місцевими правилами приймання;

8) вимагати від Споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

 1. Водоканал має право:

1) розробляти, погоджувати та представляти на затвердження Золотоніській міській раді Місцеві правила прийому стічних вод від Споживачів, а також зміни і доповнення до них;

2) контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Споживачів;

3) у разі скиду Споживачем стічних вод у кількості 1000 куб. м. на місяць встановлювати лічильники за рахунок Споживача.

4) встановлювати автоматичні станції відбору проб в місцях визначених Водоканалом.

5) пред’являти Споживачам у встановленому порядку рахунки за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні Місцевих правил здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений із Споживачем заздалегідь відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються;

6) вимагати від Споживачів будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлених на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з Місцевими правилами приймання;

7) відмовляти в прийманні до системи водовідведення Водоканала додаткових об’ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаження щодо забруднень;

8) обмежувати скид стічних вод у міську каналізацію при невиконанні Споживачами Місцевих правил приймання та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;

9) відключати Споживачів від мереж водовідведення після письмого попередження у разі:

– відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладання) договору;

– несплати або несвоєчасної оплати послуг водовідведення;

– невиконання Споживачами умов договору, Місцевих правил приймання та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

– негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки Споживачів порушників Водоканал відповідальності не несе;

– пред’являти Споживачам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам водовідведення, а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень; на компенсацію грошових сум, що були сплачені Водоканалом з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Споживачів, які порушили Місцеві правила приймання та умови договору;

– погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд Споживачів, провадити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог Місцевих правил приймання;

– застосовувати в разі порушень умов договору передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин.

 1. Споживач повинен:

1) дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень та вимог Місцевих правил приймання та договорів;

2) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із Водоканалом, надавати Водоканалу інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення м. Золотоноша;

3) виконувати на вимогу Водоканалу до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживачів не відповідають вимогам цих Місцевих правил приймання та умовам укладеного з Водоканалом договору;

4) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання Споживачем вимог до скиду, виданих Водоканалом), приєднання субспоживача тощо) повідомляти Водоканал у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у Водоканалі технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору;

5) укладати новий договір з Водоканалом у разі зміни власника об’єкта;

6) надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод Споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

7) визначити представників, уповноважених представляти Споживача під час відбору проб стічних вод та забезпечити присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод Водоканалом;

8) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення Водоканалу у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини Споживача;

9) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані Водоканалом, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

10) мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водовідведення Споживача, а саме відомості про системи водовідведення Споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод Споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення.

 1. Споживач має право:

1) користуватися послугами з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання Споживачів до комунальної або відомчої системи водовідведення відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення та укладеного договору на послуги водовідведення;

2) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин в стічних водах належних Споживачеві, виконані Водоканалом та оскаржувати їх;

3) звертатися до суду з оскарженням неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків та вимагати проведення аналізу стічних вод Споживача;

4) перед відбором проб оглядати обладнання, надане Водоканалом на предмет відсутності стороннього забруднення.

ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

 1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води Споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС Водоканалу відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.
 2. Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі – СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40-0 С ;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі – ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі – БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров’ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених Місцевими правилами приймання.

 1. У разі якщо на об’єктах Споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1до Місцевих правил приймання, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається.

Локальні очисні споруди Споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих Водоканалом відповідно до Правил користування.

 1. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2до Місцевих правил приймання.
 2. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, Споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.
 3. Коли Споживач не може забезпечити виконання вимог Місцевих правил приймання за деякими показниками, він звертається до Водоканалу із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог Місцевих правил приймання у строк, зазначений у договорі.

Водоканал розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі Споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС Водоканала технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для Водоканала у Дозволі на спецводокористування.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу  Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення (далі – Порядок) цих Місцевих правил приймання, та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами Місцевих правил приймання, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

 1. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод Споживача.

 

ІV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

 1. Для всіх Споживачів, що скидають стічні води в систему централізованого водовідведення м. Золотоноша, встановлюються єдині гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин (далі – ГДК), наведені в Таблиці № 1. ГДК забруднюючих речовин, які надходять з очищеними стічними водами в водний об’єкт встановлюються виходячи з технічних можливостей міської системи водовідведення та очисних споруд, на підставі затверджених лімітів скидів забруднюючих речовин, що надані у Дозволі на спецводокористування, і якісного складу води із міськводопроводу, та з урахуванням вимог чинного законодавства.

                                                                                                                             Таблиця № 1

№ п/п Найменування речовин

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин в стічних водах Споживачів, мг/л

1 2 3
1 БСК5 260,0
2 ХСК 400,0
3 Завислі речовини 250,0
4 Хлориди 300,0
5 Сульфати 70,0
6 Азот амонійний 14,0
7 Нітрити 1,0
8 Нітрати 30,0
9 Нафта та нафтопродукти 0,6
10 СПАР 4,0
11 Фосфати 8,0
12 Мінералізація 960,0
13 РН 6,5-9,0
14 Залізо 0,5

 V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

 1. Водоканал та Споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.
 2. У разі невиконання Споживачами Місцевих правил приймання щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт Споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Водоканалом не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до Місцевих правил приймання, та уклали з Водоканалом договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці Споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

 1. У разі стягнення з Водоканалу грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.
 2. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між Cпоживачами, які скидали стічні води з порушенням Місцевих правил приймання і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

 1. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі Водоканала, Споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені Водоканалом, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.
 2. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між Споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою:

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом.

7. Розрахунок участі Споживача у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на затвердження місцевим органам державної влади, які приймають рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Споживач відмовляється від участі в цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи:- припинення водовідведення;- штраф 50% від розміру вартості робіт;- заходи, передбачені договором;- заходи, передбачені Місцевими правилами приймання.8. При перевищенні вмісту забруднюючих речовин у стічних водах Споживача, що скидаються у систему водовідведення, порівняно із гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин викладених у розділі 4 цих Місцевих правил, Споживач сплачує Водоканалу плату за скид понаднормативних забруднень, що нараховується згідно Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення (розділ 8 Місцевих правил приймання).   

VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

 1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди, шляхом проведення відомчого лабораторного контролю або шляхом залучення інших лабораторій, які атестовані в галузі вимірювань показників якості стічних вод.

Інформація щодо кількості та складу стічних вод, які поступають до каналізаційної мережі, повинна надаватися Водоканалу за підписом і печаткою керівника Споживача, який відповідає за її  достовірність.

За наявності локальних очисних споруд Споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживачів не менше трьох років.

Водоканал здійснює контроль якості стічних вод Споживачів з метою визначення відповідності їх складу встановленим вимогам. Робота проводиться згідно до плану – графіка відбору проб, затвердженого керівником Водоканалу, шляхом відбору разових проб.

Перелік показників, що контролюються, і частота контролю встановлюється за показниками, внесеними до Дозволу на спецводокористування, де регламентується діяльність Водоканалу, а також за показниками, характерними для окремих галузей промисловості.

Для Споживачів, які мають стабільний склад стічних вод, що підтверджується результатами спостережень протягом декількох років, Водоканал може здійснювати лабораторний контроль за скороченою схемою за окремими характерними показниками.

З метою швидкого і в повному обсязі отримання інформації про характер і кількість забруднюючих речовин, а також для оперативного приймання рішення і визначення необхідних мір по знешкодженню негативних впливів забруднювачів, Водоканал для деяких Споживачів може встановлювати або вимагати встановлення автоматичних станцій відбору проб.

Один раз на місяць Споживач надає інформацію Водоканалу щодо складу стічних вод, з урахуванням скинутих обсягів та специфіки виробничої діяльності.

Водоканал має право здійснювати раптовий (в будь-який час доби), не узгоджений з Споживачем заздалегідь, відбір разових проб стічних вод, що скидаються до каналізаційної мережі.

За ініціативою Споживача, під час відбору проб Водоканалом, може здійснюватися паралельний відбір арбітражної проби для дослідження її в лабораторії Споживача. Дану пробу можна направити до іншої незалежної акредитованої лабораторії. При цьому проба пломбується (опечатується) представником Водоканалу, що фіксується у акті відбору проби, а також складається акт передачі (прийому) пломбованої проби незалежною лабораторією.

Усі витрати з доставки та проведення досліджень, що виконуються незалежною лабораторією, здійснюються за рахунок Споживача. Результати аналізу стічних вод, що виконані незалежною лабораторією, разом з копією акта прийому пломбованих проб повинні бути передані Споживачем до Водоканалу в десятиденний термін з моменту відбору проб.

У випадках звернення Споживачів до Водоканалу з проханням повторного відбору проб або проведення додаткового контролю якості стічних вод, що скидаються до каналізаційної мережі, відбір проб і виконання аналізу виконується лабораторією Водоканалу за рахунок Споживача.

 1. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт Споживачі повинні негайно інформувати Водоканал.
 2. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди, повинні забезпечити можливість проведення Водоканалом у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.
 3. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються дані лабораторії Водоканала, у разі її відсутності – інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України«Про метрологію та метрологічну діяльність».
 4. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у Споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
 5. З метою контролю якості стічних вод Споживачів Водоканал здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод Споживачів виконує уповноважений представник Водоканала, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник Водоканала, так і представник Споживача.

У разі відмови представника Споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник Водоканалу зазначає про це в журналі або акті.

Якщо Споживач відмовляється виділити відповідальну особу для відбору проб, зволікає з допуском пробовідбірника Водоканалу на територію Споживача більш ніж 30 хвилин, пробовідбірник передає по телефону диспетчеру Водоканалу повідомлення щодо причин неможливості відбору проб у даного Споживача.

Диспетчер в журналі реєстрації аварійних ситуацій на каналізації робить відповідний запис  та вказує точний час отримання інформації і прізвище пробовідбірника. При цьому складається акт відбору проб в односторонньому порядку, який є підставою для того, щоб виставити Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднюючих речовин з коефіцієнтом кратності, який дорівнює 5 за розрахунковий місяць, у якому було здійснено дане порушення.

У випадку відсутності (неявки) уповноваженого представника Споживача, або його відмові від підписання акту, останній підписується представниками Водоканалу з вказівкою фамілії, посади представника Споживача, який відмовився від підписання акту.

У випадку виявлення (на підставі візуальної оцінки або нехарактерного запаху) аварійних залпових скидів стічних вод, що надходять на очисні споруди або перекачуючи каналізаційні насосні станції, обслуговуючий персонал споруд оперативно передає дану інформацію адміністрації Водоканалу для організації відбору проб.

Відбір проб повинен виконуватись на всіх насосних станціях, стічні води яких поступають на очисні споруди, і далі у Споживачів, стоки яких поступають на каналізаційні насосні станції, де було зафіксовано залповий скид. При цьому оформлюється протокол виявлення залпового скиду, де вказується час початку залпового скиду, який підписують два представники Водоканалу, а також акт відбору проб у Споживача.

Припинення залпового скиду повинно підтверджуватись протоколом результатів аналізу атестованої лабораторії без допустимої концентрації (далі ДК). Усі лабораторні дослідження за фактами залпових скидів, що виявляються виконуються за рахунок Споживачів.

Відбір проб, при скиді стічних вод Споживачів до міської каналізаційної мережі, виконується з контрольних колодязів, що знаходяться на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора Водоканалу, розташованих за межами Споживача. Один чи декілька контрольних колодязів, розташування яких узгоджується з Водоканалом, мають бути зазначені на схемі та мати ідентифікаційні номери (таблички) і дана інформація передається до Водоканалу.

У випадку наявності двох і більше контрольних колодязів, Споживачем надається інформація про обсяги стічних вод, що скидаються, або їх відсотковому співвідношенню індивідуально для кожного колодязя. Контрольні колодязі улаштовуються і експлуатуються Споживачами.

У разі відсутності вищевказаної інформації, Водоканал має право самостійно визначати місце відбору контрольної проби на каналізаційній мережі Споживача.

 1. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, Водоканал у строк не більше 15-ти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Водоканал направляє Споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії документів.

 1. У разі незгоди Споживача з результатами даних лабораторії Водоканалу щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, Споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України«Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином Водоканалом та Споживачем.
 2. Процедура відбору проб проводиться з урахування вимог та положень ДСТУ ISO 5667-2-2003 «Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб», ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами», ДСТУ ISO 5667-10-2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод», КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод», Правил користування.

За результатами відбору проб стічних вод Споживача, складається Акт про відбір проб для лабораторного дослідження стічних вод з фіксуванням слідуючої інформації:

– дата;

– час початку відбору, час закінчення відбору;

– мета відбору;

– вид проби;

– метод відбору;

– номер посудини;

– пункт та місце відбору;

– дані про обробку проби;

– об’єм разових проб;

– нормативна документація, у відповідності до якої проведено відбір проб;

– засоби вимірювальної техніки;

– показники, які визначатимуться у відібраній пробі;

– кількість примірників акта;

– підписи представників;

– дата і час надходження проби у лабораторію.

 1. Результати відбору проб оформлюються Протоколом вимірювань показників та властивостей проб стічних вод.
 2. Відбір проб може здійснюватись за допомогою автоматичних станцій. В цьому випадку відібрані проби стічних вод автоматично розливається у пляшки об’ємом 2 л в кількості 6 шт. Проби зберігаються у холодильній камері, яка пломбується пломбами Водоканалу у присутності представника Споживача. Для здійснення аналізу автоматично відібраних проб, запрошується представник Споживача у присутності якого знімається пломба з холодильної камери, про що робиться відповідний запис у журнал із зазначенням інформації, а саме: дата і час відбору проб, номер пломб, прізвище, ім’я по-батькові представника Споживача та представника Водоканалу, підписи сторін. За результатами відбору проб стічних вод Споживача за допомогою автоматичної станції, складається Акт про відбір проб для лабораторного дослідження стічних вод за підписом представників Сторін.

 VII. Порядок укладення договорів про скид стічних вод у систему водовідведення.

1.    Підключення нових Споживачів до системи централізованого водовідведення дозволяється лише за наявності проекту приєднання до мереж каналізації м. Золотоноша, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з Водоканалом у встановленому порядку.

Приймання стічних вод Споживачів у систему централізованого водовідведення здійснюється за договорами.

2.  Споживачі, які приєднані до системи централізованого водовідведення, для укладання договору про приймання стічних вод подають Водоканалу не менше ніж за 10 днів до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього договору:

– лист-заявку на укладення договору на скид стічних вод із зазначенням пропонованих до приймання у систему водовідведення обсягів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків;

– генплан об’єкта в масштабі 1:500 з каналізаційними мережами та випусками до міської каналізації;

– індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;

– паспорт водного господарства.

3.  Істотними умовами договору на скид (приймання) стічних вод Споживачів у систему водовідведення є:

–  обсяги та режим скиду стічних вод;

– розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

– ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Споживачем або посилання на документ яким закріплені ДК забруднюючих речовин;

– розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих речовин) або посилання на документ, яким закріплено Порядок визначення розмру плати;

–  права та обов’язки сторін договору;

– відповідальність сторін договору.

За згодою сторін в Договорі можуть бути зазначені інші істотні умови.

4.  Підставами для відмови в укладенні договору на скид (приймання) стічних вод Споживачів в систему централізованого водовідведення є:

–  забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений;

– значне перевищення ДК забруднюючих речовин у  стічних  водах, яке  призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод;

– перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.

5.  Якщо Споживач не може забезпечити виконання Місцевих правил приймання за деякими показниками, він звертається до Водоканалу з обґрунтованим проханням про приймання таких стічних вод з доданням графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду до вимог Місцевих правил приймання.

Водоканал розглядає ці обґрунтування у 15-денний строк і може прийняти рішення про укладення договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод, установивши для цього Споживача плату за скид понаднормативних забруднень згідно розділу 8 цих Місцевих правил приймання.

6. Договір про приймання стічних  вод у систему централізованого водовідведення розробляє Водоканал у 10-денний строк з моменту подачі Споживачем листа-заявки відповідно до Правил користування, цих Місцевих правил, поданих Споживачем матеріалів і лімітів скиду забруднень у водойму, установлених Водоканалу та викладених у відповідному Дозволі на спецводокористування та передає два примірники договору Споживачу.

7. У 5-денний строк Споживач зобов’язаний оформити договір зі свого боку та повернути один примірник договору Водоканалу. Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його  істотних  умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено пізнішого терміну.

8. Усі майнові спори стосовно договору розв’язуються згідно з чинним законодавством України.

VIII. Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення

 1. Цей розділ встановлює порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Золотоноша.
 2. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Місцевим правилам приймання та умовам укладеного договору Споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії Споживачів.

Кількість стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами з Правилами користування.

Додаткові обсяги стічних вод Споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди Водоканалу, оплачуються Споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

 1. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують Водоканалу за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.
 2. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення (Pc) розраховує Водоканал за формулою:

 1. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk= 20.
 2. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk= 2; від 1,5 до 2 одиниць – Kk= 5; від 2 та більше одиниць – Kk = 10.
 3. У разі перевищення відношення ХСК/БСК52,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

 1. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk= 2.
 2. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk= 5.
 3. У разі виявлення Водоканалом під час контролю якості стічних вод, що скидають Споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами користуваннята Місцевими правилами приймання допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 цього розділу.

 1. Якщо Водоканалом встановлено факт скиду Споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення Водоканалу не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк= 5.
 2. Якщо Водоканалом встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kkвизначають за формулою:

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу.

 1. Плата за скид Споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного Водоканалом, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Споживачем за цей період з певного об’єкта.
 2. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься Споживачем згідно з розрахунками Водоканалу та виставленими ним рахунками на розрахунковий рахунок Водоканалу протягом 20-ти календарних днів з моменту отримання рахунку. У разі прострочення платежів зі Споживача стягується пеня визначена договором та чинним законодавством.
 3. Плата за скид понаднормативних забруднень розподіляється таким чином:

20 відсотків – перераховуються Водоканалом до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворені в складі міських бюджетів;

80 відсотків – залишаються у розпорядженні Водоканалу і використовуються на відшкодування збитків Водоканалу, викликаних цими скидами, на ремонт і поліпшення експлуатації ситеми централізованого водовідведення та очисних споруд, а також на розвиток каналізаційного господарства м. Золотоноша.

 1. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення Водоканалу у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території Споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування.

ІХ. Порядок відключення Споживачів від мереж водовідведення.

Споживач може бути відключеним від мереж водовідведення в наступних випадках:

 1. За власним бажанням Споживача.

Для цього абонент подає заяву до Водоканалу, в якій вказує причини відключення від мереж водовідведення, дату проведення робіт по відключення від мереж, та вказує альтернативні місця скиду стоків. Від’єднання від мереж виконує сам Споживач за допомогою ліцензованої спеціальної організації в присутності представника Водоканалу, який оформляє акт про відключення, або від’єднання виконує Водоканал за заявою Споживача та за кошти Споживача. Від’єднання каналізаційного випуску здійснюється безпосередньо на місці врізки їх в центральній мережі водовідведення чи транзитні лінії, якщо через них отримуються послуги. На час відключення Споживач зобов’язаний розрахуватися з боргами. При виконанні всього вище наведеного, споживач знімається Водоканалом з абонентського обліку.

 1. В разі виявлення незаконних підключень до централізованих мереж водовідведення без реєстрації в абонентному відділі Водоканала.

При виявлені таких підключень проводиться розслідування з виявленням осіб порушників, складається акт про порушення, каналізаційні випуски порушника від’єднується безпосередньо від центральних мереж.

Витрати, пов’язані з відключенням і можливою ліквідацією пристроїв (споруд), які самовільно зведені і приєднані до систем водовідведення, підлягають відключенню від цих систем, оплачуються їх власником.

Якщо споживач відмовляється підписати такий акт, отримати рахунок на нараховані штрафні санкції, та про це робиться відповідний запис в акті. Акт про порушення є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та на відключення Споживача від мережі водовідведення.

Порушнику нараховуються штрафні санкції згідно п. 3.3 та 3.4. Правил користування.

Якщо після порушення Споживач повністю сплатив в 10-денний термін штрафні санкції і зареєструвався в установленому порядку в абонентному відділі Водоканалу, то відключення від мереж не проводиться.

 1. При виявленні аварійного витоку на мережі Споживача.

Відключення проводиться в разі встановлення зношеності трубопроводу, якщо він не підлягає ремонту і потребує заміни. При визначенні аварійного стану каналізаційного випуску складається акт, де вказуються причини відключення. Акт складається в двох примірниках, один з яких вручається Споживачу (чи групи Споживачів), у власників яких перебуває каналізаційний випуск. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування на відключення Споживача від мережі водовідведення. Для відновлення водовідведення Споживач отримує у Водоканал технічні умови на заміну каналізаційного випуску, в установленому порядку, оформляє ордер на виконання земельних робіт для заміни аварійного трубопроводу. Роботи по заміні мереж може виконувати ліцензована спеціальна організація або Водоканал за заявою споживача та за кошти Споживача.

 1. При наявності боргів.

Боргом, при якому Споживач може бути відключений від мереж водовідведення, вважається сума за несплачені Споживачем рахунки за чотири і більше місяці користування послугами водовідведення; припинення щомісячної плати реструктуризованої заборгованості. Якщо Споживач, після отримання попередження про заборгованість, на протязі 10-ти днів не погасив вказану суму заборгованості, то йому буде припинено надання послуг шляхом відключення від централізованих мереж  водовідведення в місці врізки в мережу, роз’єднання труб в колодязі та/чи тампонування каналізаційного випуску та/чи опломбування вентиля на врізці. Після повної сплати боргу та затрат на від’єднання та під’єднання до централізованих мереж, на опломбування, Споживачу відновлюється надання послуг. Всі дії зі сторони Водоканалу оформляються актами:

 • акт про відключення від мережі водовідведення;
 • акт про підключення до мережі водовідведення;
 • акт про порушення користування мережами водовідведення.

Спірні моменти вирішуються в судовому порядку.

 1. При відмові Споживача заключити договір на послуги водовідведення.

Відключення проводиться шляхом від’єднання мереж Споживача від центральних мереж водовідведення при наявності акту про відмову від заключення договору, підписаний двома представниками Водоканал. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування при виконанні розрахунків, та відключення Споживача від мереж.

Додаток 1
до Місцевих правил приймання

ПЕРЕЛІК 
виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

 1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.
 2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.
 3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м’яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.
 4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.
 5. Гальванічне виробництво.
 6. Машинобудування і металообробка.
 7. Металургія чорна та кольорова.
 8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.
 9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.
 10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.
 11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш’яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об’єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 2
до Місцевих правил приймання
(п. 4 розділу 3)

ПЕРЕЛІК 
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

 1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).
 2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.
 3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.
 4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об’єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).
 5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.
 6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м’яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.
 7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в’яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.
 8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).
 9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.
 10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

 Проект місцевих правил приймання стічних вод до систем водовідведення м. Золотоноша