Адреса: вул. Шевченка, 70
Контактний телефон: 5-33-03, 5-31-89
E-mail: zomvo@ukr.net
Веб-сайт: zomvo.gov.ua

Начальник відділу
Строкань Ольга Миколаївна

strokan

 • Керівництво відділу
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Положення про відділ
 • Документи
 • Новини
 • Начальник – Строкань Ольга Миколаївна

  Контактний телефон: /04737/ 5-33-03
  E-mail: zomvo@ukr.net

  Графік прийому:
  щоп’ятниці

  Головний спеціаліст – Ніцак Світлана Григорівна (5-31-89)
  Спеціаліст I категорії – Шитик Валентина Вікторівна
  Юрист – Гавриленко Вікторія Вікторівна (97-5-40)
  Інженер-будівельник – Соя Надія Володимирівна
  Завідувач методичним кабінетом – Строкань Наталія Василівна (5-37-46)
  Завідувач ПМПК – Кузнєцова Оксана Валеріївна
  Головний бухгалтер – Лівератос Людмила Миколаївна (5-27-34, 6-82-22)

 • Понеділок-четвер: з 8:00 до 17:15
  П’ятниця: з 8:00 до 16:00

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

  • організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними навчальними закладами міста;
  • організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти в місті;
  • організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів;
  • організація фінансового забезпечення навчальних закладів;
  • організація матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів;
  • організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту.
 • Загальні положення:

  1.1. Відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету (далі відділ освіти) є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою та є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

  1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується:

  Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”’, „Про позашкільну освіту”, підзаконними актами з питань загальної середньої, позашкільної освіти, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Черкаської обласної державної адміністрації, наказами Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, рішеннями Золотоніської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

  1.3. Відділ освіти неприбуткова бюджетна організація, яка фінансується за рахунок коштів міського бюджету та субвенції з Державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на його утримання встановлюються міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

  Структура і штатний розпис відділу освіти складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються міським головою за поданням начальника відділу освіти.

  1.4. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і свого найменування.

  Основні завдання відділу освіти:

  2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища.

  2.2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної, освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.

  2.3. Створення у межах своїх повноважень умов для реалізації гарантованих Конституцією України прав громадян на здобуття дошкільної, позашкільної, повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості.

  2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста.

  2.5. Навчально-методичне керівництво та моніторинг навчально-виховного процесу закладів, що знаходяться на території міста і є комунальною власністю, координація діяльності навчальних закладів.

  2.6. Організація фінансового забезпечення та зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, забезпечення розвитку освітнього, науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей міста.

  2.7. Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів, форм власності, участь у атестації професійно-технічних та вищих навчальних закладів, що знаходяться на території міста за наказом Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, оприлюднення результатів атестації.

  2.8. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладах.

  2.9. Комплектування дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

  2.10. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.

  2.11. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

  2.12. Здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції відділу освіти.

  2.13. Здійснення разом з органами охорони здоров’я загального  контролю за охороною здоров’я дітей, проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу.

  2.14. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

  2.15. Організація роботи щодо обробки персональних даних працівників управління в базі персональних даних „Автоматизована інформаційно-довідкова система „Кадри” та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

  Основні функції відділу освіти (відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень):

  3.1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними навчальними закладами міста:

  3.1.1. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі навчальних закладів, сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному оснащенню. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних і науково педагогічних кадрів тощо.

  3.1.2. Здійснює в межах своїх повноважень державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

  3.1.3. Проводить державну атестацію навчальних закладів міста щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти згідно чинного законодавства.

  3.1.4. Готує проекти рішень виконавчого комітету про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

  3.1.5. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення груп, класів у навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах.

  3.1.6. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для навчання за екстернатною формою.

  3.1.7. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, коледжів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл- інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо.

  3.1.8. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

  3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти в місті:

  3.2.1. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

  3.2.2. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти міста.

  3.2.3. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних стандартів освіти у межах своїх повноважень.

  3.2.4. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

  3.2.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин і надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

  3.2.6. Погоджує редакцію статутів дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів комунальної та інших форм власності, готує їх до реєстрації згідно чинного законодавства.

  3.3. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів:

  3.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів у межах своєї компетенції.

  3.3.2. Упроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

  3.3.3. Організовує роботу з обдарованими дітьми і проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнівської молоді.

  3.3.4. Вивчає, узагальнює і впроваджує передовий досвід роботи установ освіти міста і організовує за участю профспілкових та інших громадських і наукових організацій роботу по педагогізації населення.

  3.3.5. Формує замовлення на отримання підручників, навчально – методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків про освіту.

  3.4. Організація фінансового забезпечення навчальних закладів:

  3.4.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів.

  3.4.2. Уносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, що перебувають у комунальній власності.

  3.4.3. Контролює створення та аналізує використання у навчальних закладах, що формуються за рахунок бюджетних коштів, а також залучення добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення та покращення матеріально-побутових потреб учнів.

  3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів:

  3.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів і введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

  3.5.2. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

  3.5.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

  3.6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

  3.6.1.  Надає допомогу органам опіки і піклування у межах своєї компетенції у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

  3.6.2. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах і здійснює соціально-педагогічний патронат.

  3.6.3. Координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

  3.6.4. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

  3.6.5. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.

  3.6.6. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.

  3.6.7. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджетних та залучених коштів.

  3.6.8. Уносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей і учнів у навчальних закладах і здійснення оздоровчих заходів.

  3.6.9. Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах, співпрацює з педагогічними вищими навчальними закладами.

  3.6.10. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, уживає заходів щодо організації навчально-виховного процесу.

  3.6.11. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

  3.6.12. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

  3.6.13. Розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального стимулювання їх праці.

  3.7. Інша діяльність відділу освіти:

  3.7.1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті і організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

  3.7.2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті.

  3.7.3. Взаємодіє з органами громадського самоврядування. Розглядає звернення, скарги, заяви громадян, уживає заходів по усуненню причин, що їх викликають, забезпечує виконання вимог законодавства України.

  3.7.4. Здійснює обробку персональних даних працівників відділу освіти  в базі персональних даних „Автоматизована інформаційно-довідкова система „Кадри”. Забезпечує захист персональних даних працівників управління, які обробляються. Здійснює контроль за виконанням відповідних функцій  відповідальних за організацію робіт з обробки персональних даних та їх захисту в частині окремих складових бази персональних даних „Автоматизована інформаційно-довідкова система „Кадри.

  Права відділу освіти:

  Відділ освіти має право:

  4.1. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

  4.2. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково – педагогічних працівників та інших спеціалістів.

  4.3. Скликати міські конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

  4.4. Уносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередньо участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

  4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

  4.6. Регулює надання платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей.

  4.7. Надавати в оренду відповідно до чинного законодавства фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, що знаходяться на балансі відділу освіти.

  4.8. Організовувати випуск видань інформаційного та науково – методичного характеру.

  4.9. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

  4.10. Виконувати види діяльності, що не суперечать законодавству  України.

  Розділ V. Керівництво та апарат відділу освіти:

  5.1. Відділ освіти очолює начальник, що призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови за погодженням з директором Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Особа, що призначається на посаду начальника, повинна мати: вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в галузі освіти не менш як 5 років, вільно володіти державною мовою.

  5.2. Начальник відділу освіти представляє інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами.

  5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступника та працівників відділу.

  5.2.2. Затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти виконавчого комітету міської ради.

  5.2.3. Планує роботу відділу освіти і аналізує стан її виконання.

  5.2.4. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

  5.2.5. Погоджує з міським головою кандидатури на посади керівників комунальних загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Призначає та звільняє керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Призначає та звільняє за погодженням з керівниками закладу відповідно до діючого законодавства педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Призначає на посади та звільняє з посад працівників відділу освіти (крім працівників апарату) згідно чинного законодавства.

  5.2.6. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника приватного навчального закладу.

  5.2.7. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічних працівників (за поданням керівників навчальних закладів та установ освіти).

  5.2.8. Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання відділу освіти.

  5.2.9. Затверджує штатні розписи, кошториси навчальних закладів і установ освіти згідно чинного законодавства.

  5.2.10. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

  5.2.11. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису на договорах та розпорядчих документах.

  5.2.12. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти та виховання.

  5.3. Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, начальником Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

  5.4. Начальник відділу освіти може мати заступника, що призначається на посаду та звільняються з посади розпорядженням міського голови за поданням начальника відділу освіти.

  5.5. Нормативи розрахунку чисельності апарату відділу освіти виконавчого комітету міської ради встановлюються згідно з чинним законодавством.

  5.6. При відділі освіти створюється колегія. Склад колегії затверджується наказом начальника відділу освіти. Рішення колегії впроваджується в життя наказами начальника відділу освіти.

  5.7. Для організації методичної роботи підвищення кваліфікації  педагогічних працівників при відділі освіти утворюється науково-методична установа Золотоніський міський методичний кабінет (далі – ММК), що діє відповідно до положення про нього та згідно чинного законодавства. При ММК можуть діяти психолого-медико-педагогічна консультація, логопедичний пункт.

  5.8. Виходячи з потреб у забезпеченні  належного функціонування закладів та установ освіти при відділі освіти можуть утворюватися підрозділи, у тому числі і структурні підрозділи (творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи), що функціонують на госпрозрахунковій основі.

  5.9. Для організації фінансово-господарської діяльності при відділі освіти створюється централізована бухгалтерія і обслуговуюча група, що ведуть бухгалтерський облік і господарське обслуговування закладів і установ освіти міста.

  5.10. Доходи (прибутки) відділу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Положенням.

  5.11. Доходи (прибутки) або їх частини забороняється розподіляти серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

  5.12. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, Управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  5.13. Ліквідація злиття, поділ, приєднання або перетворення відділу освіти здійснюється за рішенням сесії міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

  5.14. При ліквідації, злитті, поділу, приєднання або перетворення відділу освіти його активи будуть передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані в прибуток бюджету.

  Завантажити оригінал:

 • З турботою про школярів!

  Як неоціненний дар сприймаємо ми дітей, покладаючи надії на те, що виростуть вони здоровими, добрими, розумними. А розвивати, підтримувати і заохочувати їх – святий обов`язок сім`ї, школи, влади і громадськості. Для цього створюються усі умови для комфортного перебування дітей у закладі освіти. Під час канікулярного періоду та дистанційного навчання у Золотоніській школі № 6 проводився […]

  З 19 жовтня золотоніські школярі йдуть на дострокові канікули

  Заступник міського голови Мар’яна Ніщенко інформує, що нестабільна ситуація із захворюваністю на коронавірус у Золотоноші змушує вносити корективи у попереднє рішення щодо запровадження канікул у міських школах. Про це повідомляє видання Золотоноша.City. – Ситуація із захворюваності серед дітей залишається стабільною, – сказала посадовиця. – Викликає занепокоєння значна кількість вчителів, які нині перебувають на лікарняних, їх […]

  Читати більше