На Чер­ка­щи­ні діє 32 цен­три со­ці­аль­ної до­по­мо­ги на­се­лен­ню. За під­сум­ка­ми їхньої ро­бо­ти за I пів­річ­чя 2018 ро­ку кра­щою виз­на­но зо­ло­то­нісь­ку ус­та­но­ву. Про це ста­ло ві­до­мо 9-го лип­ня на ко­ле­гії Чер­кась­кої об­лас­ної дер­жав­ної адмі­ніс­тра­ції, ку­ди бу­ла зап­ро­ше­на ди­рек­тор Люд­ми­ла Не­лі­на. Як ска­зав пер­ший зас­туп­ник го­ло­ви ОДА Ві­та­лій Ко­валь:

Кра­щим тер­цен­тром є Умансь­кий, але за ос­тан­ній час Зо­ло­то­нісь­кий центр соц­до­по­мо­ги дог­нав і пе­рег­нав йо­го. То­му хо­че­мо від­зна­чи­ти лю­ди­ну, яка док­ла­ла мак­си­мум зу­силь для цьо­го, і ко­лек­тив, що без до­дат­ко­вих бюд­жет­них кош­тів до­вів свою пер­шість. Зо­ло­то­ніс­ці – прик­лад то­го, як тре­ба на­да­ва­ти со­ці­аль­ні пос­лу­ги не­за­хи­ще­ним верс­твам на­се­лен­ня.

В Ук­ра­ї­ні іс­нує близь­ко 30 дер­жав­них стан­дар­тів пос­луг. У Зо­ло­то­нісь­ко­му цен­трі, що роз­та­шо­ва­ний на вул. Бла­го­ві­щенсь­ка, 87, на­да­єть­ся 9. За сло­ва­ми Люд­ми­ли Не­лі­ної, це – ба­га­то. Се­ред ана­ло­гіч­них зак­ла­дів Лі­во­бе­реж­жя у Зо­ло­то­но­ші їх роз­роб­ле­но най­біль­ше.

Ін­клю­зив­на ос­ві­та

Зо­ло­то­нісь­кий місь­кий від­діл ос­ві­ти орен­ду­ва­ти­ме час­ти­ну при­мі­щен­ня на Бла­го­ві­щенсь­кій для ство­рен­ня цен­тру ін­клю­зив­ної ос­ві­ти. Він ма­ти­ме вик­люч­но пе­да­го­гіч­но-корекційний нап­ря­мок ро­бо­ти. Тоб­то, пла­ну­єть­ся сфор­му­ва­ти штат пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків, які бу­дуть зай­ма­ти­ся за­лу­чен­ням ді­тей з від­хи­лен­ня­ми роз­вит­ку до нав­чаль­но­го про­це­су у шко­лах і дош­кіль­них ди­тя­чих зак­ла­дах.

– Ро­бо­та по­ля­гає у спів­пра­ці від­ді­лу ос­ві­ти і на­шої ус­та­но­ви со­ці­аль­но­го за­хис­ту, бо ми ма­є­мо штат з ре­а­бі­лі­та­ції, – роз­по­ві­дає Люд­ми­ла Ті­бо­рів­на. – Фак­тич­но це на­ші ді­ти, з яки­ми ми зав­жди пра­цю­ва­ли. Бать­ки на­пи­са­ли за­я­ви про за­ра­ху­ван­ня до зош №6, а ма­ле­ча пе­ре­бу­ва­ла у цен­трі на ін­ди­ві­ду­аль­но­му навчан­ні. На­пе­ре­дод­ні но­во­го нав­чаль­но­го ро­ку спе­ці­а­ліс­ти місь­квід­ді­лу прово­ди­ли пов­не ме­ди­ко-пе­да­го­гіч­не об­сте­жен­ня, на ба­зі яко­го вис­но­вок да­ва­ла іден­тич­на ко­мі­сія в облас­но­му цен­трі. Ни­ні усі ці пов­но­ва­жен­ня пе­ре­да­ні на міс­це­ві рів­ні.

Що дає та­ка спів­пра­ця? Ад­мі­ніс­тра­ції від­ді­лу ос­ві­ти не тре­ба на­би­ра­ти штат. Ад­же у цен­трі соц­до­по­мо­ги за су­міс­ниц­твом пра­цює пе­ді­атр Оле­на Лу­гансь­ка, чу­до­вий учи­тель му­зи­ки На­та­лія Сте­цен­ко, кот­ра вчить ді­тей пра­виль­но ди­ха­ти і пра­виль­но ви­мов­ля­ти бук­ви(!). У Зо­ло­то­но­ші про­жи­ва­ють 6 ау­тис­тів. Ця циф­ра го­во­рить про те, що лі­ка­рі не мо­жуть вста­но­ви­ти пра­виль­ний ді­аг­ноз ди­ти­ні, і час­ти­на їх від­ві­дує за­галь­но­ос­віт­ні шко­ли.

У від­ді­лен­ні ден­но­го пе­ре­бу­ван­ня ді­тей-ін­ва­лі­дів, яке має 15-річ­ний дос­від ро­бо­ти, пра­цюють спе­ці­а­ліс­ти: пе­ді­атр Оле­на Лу­гансь­ка, ло­го­пед Вік­тор По­до­лин­ний, ма­са­жист Оле­на Те­лят­никНа­та­лія Сте­цен­коНа­та­лія Го­лов­чен­ко, вчи­тель-ре­а­бі­лі­то­лог Кріс­ті­на Ам­ру, за­ві­ду­вач від­ді­лен­ням Ок­са­на Кич­ко, інс­трук­тор з тру­до­вої ре­а­бі­лі­та­ції На­дія Рез­ні­чен­ко. На­ра­зі ді­ти тут хар­чу­ють­ся, від­по­чи­ва­ють (ден­ний сон), про­хо­дять курс ре­а­бі­лі­та­ції.

Джерело: громадсько-політична газета “Златокрай”

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).