На за­сі­дан­ні ра­ди з пи­тань без­печ­ної жит­тє­ді­яль­нос­ті на­се­лен­ня бу­ли під­ве­де­ні під­сум­ки ро­бо­ти за пер­ше пів­річ­чя 2018 ро­ку.
Як розповів стра­хо­вий ек­сперт з охо­ро­ни пра­ці Зо­ло­то­нісь­ко­го від­ді­лен­ня уп­рав­лін­ня ви­ко­нав­чої ди­рек­ції Фон­ду со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня Ук­ра­ї­ни у Чер­кась­кій об­лас­ті Сер­гій При­ходь­ко, ні­я­ких не­пе­ред­ба­чу­ва­них си­ту­а­цій на ви­роб­ниц­тві, які б приз­ве­ли до по­гір­шен­ня здо­ров­’я чи втра­ти пра­цез­дат­нос­ті, не від­бу­ло­ся. Хо­ча про­тя­гом 6-и мі­ся­ців за­фік­со­ва­но 2 не­щас­ні ви­пад­ки, що тра­пи­ли­ся не під час ви­роб­ни­чо­го про­це­су. 15-го бе­рез­ня 59-річ­ний во­дій ТДВ «Зо­ло­то­нісь­кий мас­ло­роб­ний ком­бі­нат» рап­то­во по­мер на ав­то­зап­рав­ці. При­чи­на – сер­це­вий на­пад. Піс­ля роз­слі­ду­ван­ня ін­ци­ден­ту спе­ці­аль­ною ко­мі­сі­єю вста­нов­ле­но, що він став нас­лі­дком не­за­до­віль­них фі­зич­них да­них або по­га­но­го ста­ну здо­ров­’я. 6-го чер­вня по­точ­но­го ро­ку во­дій під­при­ємс­тва «Тран­сек­спе­ди­ція» пе­ре­бу­вав у від­ряд­жен­ні в Одесь­кій об­лас­ті. Пе­ре­хо­див­ши до­ро­гу у нев­ста­нов­ле­но­му міс­ці, по­страж­дав від на­їз­ду тран­спор­тно­го за­со­бу. Ко­мі­сі­єю з роз­слі­ду­ван­ня не­щас­ний ви­па­док виз­на­но як та­кий, що не пов­’я­за­ний з ви­роб­ниц­твом. При­чи­на – ор­га­ні­за­цій­на: по­ру­шен­ня пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху. 23-го сер­пня на­ла­год­жу­валь­ник ус­тат­ку­ван­ня з ви­роб­ниц­тва хар­чо­вої про­дук­ції ТОВ «ФЕС УКР», по­вер­та­ю­чись з ро­бо­ти у м. Чер­ка­си на ав­то­бу­сі під­при­ємс­тва піс­ля ро­бо­чої змі­ни, пот­ра­пив у ДТП. Він от­ри­мав трав­му. Йде ко­мі­сій­не роз­слі­ду­ван­ня, при­чи­на з’я­со­ву­єть­ся. По­са­до­вець на­го­ло­сив: «Як­що ко­мусь на під­при­ємс­тві пот­ріб­на до­по­мо­га у до­ку­мен­таль­но­му суп­ро­во­ді з охо­ро­ни пра­ці, звер­тай­те­ся до на­шо­го від­ді­лен­ня Фон­ду. По­слу­ги і зраз­ки до­ку­мен­тів на­да­є­мо без­кош­тов­но».
За ін­фор­ма­ці­єю Зо­ло­то­нісь­кої ЦРЛ, за звіт­ний пе­рі­од тра­пи­ло­ся 462 ви­пад­ки трав­му­ван­ня міс­тян. Ос­нов­ний від­со­ток от­ри­ман­ня уш­код­жень – че­рез па­дін­ня. Се­ред трав­мо­ва­них – 107 ді­тей ві­ком до 18 ро­ків. У ми­ну­ло­му ро­ці про­тя­гом пер­шо­го пів­річ­чя за­ре­єс­тро­ва­но 3 ви­пад­ки нав­мис­но­го за­по­ді­ян­ня смер­ті – су­ї­цид, у ни­ні­шньо­му – 2.

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).