Де­я­кі жи­те­лі Зо­ло­то­но­ші вва­жа­ють, що кра­ще бу­ло б, як­би бюд­жет­ні гро­ші кож­но­го ро­ку вит­ра­ча­ли­ся на ка­пі­таль­не бу­дів­ниц­тво яко­їсь од­ні­єї ву­ли­ці або її час­ти­ни, а не на ок­ре­мі лат­ки на усіх ву­ли­цях. І ко­ли вже на­реш­ті пе­рес­та­не дра­ту­ва­ти во­ді­їв не­за­ас­фаль­то­ва­на ділянка до­ро­жньо­го пок­рит­тя на вулиці Шевченка, че­рез яку час­то ство­рю­єть­ся за­тор на про­їж­джій час­ти­ні?

На­чаль­ник уп­рав­лін­ня жит­ло­во-ко­му­наль­но­го гос­по­дарс­тва Олек­сандр ФЛО­РЕНКО:

“До­рож­ній фонд міського бюджету роз­ді­ле­ний на 2 частини – ка­пі­таль­ні ви­дат­ки і по­точ­ні. Пер­ші з них ви­ко­рис­то­ву­ють­ся під прог­ра­му “Зо­ло­то­но­ша влас­ни­ми ру­ка­ми”, де міс­тя­ни за влас­ний кошт ви­го­тов­ля­ють про­ек­тно-кош­то­рис­ну до­ку­мен­та­цію (ПКД), а місь­ка ра­да фі­нан­сує бу­дів­ниц­тво до­ріг. Під твер­дим пок­рит­тям ву­ли­ці Шев­чен­ка про­хо­дить ава­рій­ний са­моп­лин­ний ко­лек­тор, який пов­ніс­тю вий­шов з ла­ду, крім вже від­ре­мон­то­ва­них ді­ля­нок. У будь-який мо­мент: або піс­ля зли­ви, або піс­ля зал­по­во­го ски­ду не­чис­тот яки­мось під­при­ємс­твом, мо­же ста­ти­ся об­вал. П’ять кі­ло­мет­рів цен­траль­ної ву­ли­ці – у зо­ні ри­зи­ку. То­му її ка­пі­таль­ний ре­монт – не­до­ціль­ний. Крім то­го, кап­ре­монт вул. Шев­чен­ка – це де­сят­ки міль­йо­нів гри­вень, а по­точ­ний – від Но­вод­мит­рів­ки до в/ч – 190 тис. грн, від війсь­ко­вої час­ти­ни до х. Згар – 580 ти­сяч. Для по­точ­но­го ре­мон­ту не ви­го­тов­ля­єть­ся ПКД, дос­та­тньо тех­ніч­но­го зав­дан­ня. Біль­шість зо­ло­то­нісь­ких ву­лиць пот­ре­бу­ють по­точ­но­го або се­ре­дньо­по­точ­но­го ре­мон­ту (без за­мі­ни ос­но­ви). За кош­ти об­лас­но­го бюд­же­ту Служ­ба ав­то­мо­біль­них до­ріг вже ого­ло­си­ла тен­дер на се­ре­дньо­по­точ­ний ре­монт вул. Обу­хо­ва. Тут бу­де за­мі­не­но 40% ас­фаль­тно­го пок­рит­тя.

Те­пер що­до дру­го­го пи­тан­ня. Кош­ти для ре­мон­ту до­ріг зак­ла­да­ють­ся у бюд­жет во­се­ни, але ре­аль­на кар­ти­на ви­ма­льо­ву­єть­ся на­вес­ні. То­му час­то до­ро­жньо­го фон­ду не вис­та­чає. Очі­ку­ва­но­го пе­ре­ви­ко­нан­ня бюд­же­ту не­має. Мі­сяць ми втра­ти­ли на по­шу­ки фі­нан­су­ван­ня, ще мі­сяць три­ва­ла тен­дер­на про­це­ду­ра. То­му ро­бо­ти за­тя­гу­ють­ся. Ні­я­ко­го ас­фаль­ту­ван­ня в дощ не про­во­ди­мо, хі­ба що фре­зе­ру­ван­ня (зарубування). На­ра­зі ви­рі­шу­єть­ся пи­тан­ня по фі­нан­су­ван­ню, в то­му чис­лі із за­лу­чен­ням спо­сорсь­ких кош­тів, для ре­мон­ту ава­рій­ної ді­лян­ки по ву­ли­ці Шев­чен­ка. Па­ра­лель­но з цим, під­ряд­ни­ки вже по­ча­ли про­во­ди­ти від­по­від­ні за­мі­ри та під­го­тов­чі ро­бо­ти до ас­фаль­ту­ван­ню да­ної ді­лян­ки.”

Джерело: громадсько-політична газета “Златокрай”

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).