Адреса: вул. Садовий проїзд, 8
Контактний телефон: 2-38-09
E-mail: ova@zolo.ck.ua, zmvk_ova@ukr.net

Начальник відділу
Левченко Вікторія Анатоліївна

 • Керівництво відділу
 • Графік роботи
 • Діяльність
 • Положення про відділ
 • Документи
 • Начальник – Левченко Вікторія Анатоліївна

  Контактний телефон: /04737/ 2-38-09
  E-mail: zmvk_ova@ukr.net

  Графік прийому:
  щоденно

  Головний спеціаліст – Журба Лариса Михайлівна (2-38-09)
  Головний спеціаліст – Распутна Людмила Борисівна (2-38-09)
  Головний спеціаліст
  Провідний спеціаліст – Абрамова Ольга Петрівна (2-38-09)
  Провідний спеціаліст – Темненко Євгеній Миколайович

 • Понеділок-п’ятниця: з 8:00 до 17:15

  Обідня перерва: з 13:00 до 14:00
  Вихідні дні:  субота, неділя.

 • – контроль та забезпечення доступу до публічної інформації;

  – організаційна підготовка і проведення засідань міської ради та її виконавчого комітету, інших заходів;

  – організація діловодства у виконавчому комітеті;

  – кадрові питання;

  – здійснює контроль за розглядом заяв і звернень управліннями і відділами міськвиконкому,

  – здійснює контроль за строками виконання актів вищестоящих органів влади, власних рішень та розпоряджень міського голови

 • Загальні положення

  1.1. Відділ організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи виконавчого комітету Золотоніської міської ради (далі відділ) є відокремленим структурним підрозділом виконавчого комітету Золотоніської* міської ради і не є юридичною особою.

  1.2. Відділ безпосередньо підпорядковується міському голові і керуючому справами міськвиконкому.

  1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів Украіни, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та виконкому та даним Положенням.

  Основні завдання

  2.1. Організаційне, кадрове та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності міськвиконкому згідно з вимогами Конституції України, законодавства України.

  2.2. Забезпечення координації взаємодії між відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами міськвиконкому.

  2.3. Організаційно-технічне обслуговування міської ради та її виконавчого комітету, забезпечення чіткої організації діловодства в міськвиконкомі, контролю за строками проходження і виконання службових документів, надання методичної допомоги в організації роботи по веденню діловодства структурними підрозділами міськвиконкому.

  2.4. Підготовка проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, які виносяться на розгляд з питань, які відносяться до компетенції відділу.

  2.5. Організація і здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принцип демократичного добору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, постійне навчання працівників, заохочення їх до службової кар’єри, реалізація єдиної державної політики з питань державної служби.

  2.6. Організація роботи щодо обробки персональних даних працівників в базі персональних даних „Автоматизована інформаційно-довідкова система „Кадри” та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

  Функції відділу

  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  3.1. На основі пропозицій відділів і управлінь міськвиконкому формує перспективні (річні), квартальні, місячні плани роботи міськвиконкому, здійснює контроль за їх виконанням.

  3.2. Аналізує організаційну сторону діяльності відділів і управлінь міськвиконкому, вносить пропозиції з поліпшення стилю і методів їх роботи.

  3.3. Бере участь у координації, вивченні та узагальненні досвіду роботи управлінь, відділів, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до його компетенції.

  3.4. Забезпечує організаційну сторону підготовки і проведення засідань сесій міської ради та виконавчого комітету, апаратних нарад і інших заходів, які проводить керівництво міськвиконкому.

  3.5. Забезпечує взаємодію міськвиконкому з обласною адміністрацією.

  3.6. Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, а також внутрішню документацію міськвиконкому.

  3.7. Протоколює та оформляє протоколи сесії міської ради, засідань виконкому, нарад та семінарів, надсилає до облдержадміністрації копії рішень, розпоряджень, прийнятих з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади.

  3.8. Здійснює друкування і розмноження рішень, розпоряджень міського голови, рішень ради та виконкому, інших службових документів, своєчасне доведення їх до відома виконавців, у необхідних випадках видає копії, витяги і довідки з документів.

  3.9. Організовує електронну інформаційну взаємодію міської ради та виконкому з обласною радою, облдержадміністрацією, структурними підрозділами міськвиконкому.

  3.10. Забезпечую контроль за строками виконання актів вищестоящих державних органів, рішень обласної ради та розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови, а також інших службових документів, що підлягають контролю, систематично інформує керівництво міської ради та виконкому про хід їх виконання.

  3.11. Складає номенклатуру справ міської ради та її виконкому, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в архівний відділ міськвиконкому.

  3.12. Організовує роботу архівного підрозділу міськвиконкому відповідно до Закону України „Про національний архівний фонд і архівні установи”, готує справи до передачі в архівний відділ міськвиконкому.

  3.13. Забезпечує культуру діловодства, організаційну підтримку комп’ютерної та оргтехніки, сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників відділу.

  3.14. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби у міськвиконкомі, разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керуючому справами пропозиції щодо її вдосконалення.

  3.15. Разом з іншими структурними підрозділами міськвиконкому розробляє Комплексний план роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та керівників підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти.

  3.16. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування.

  3.17. Проводить роботу з резервом кадрів міськвиконкому, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формування кадрового резерву і контролює виконання річних планів його підготовки, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах міськвиконкому, вносить керуючому справами пропозиції щодо її вдосконалення.

  3.18. Приймає від претендентів на посади осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

  3.19. Розглядає та вносить керуючому справами пропозиції щодо проведення стажування кадрів, які претендують на заміщення посад осіб місцевого самоврядування, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

  3.20. Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників міськвиконкому.

  3.21. Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносить про це записи до трудових книжок.

  3.22. Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників міськвиконкому.

  3.23. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.

  3.24. Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування та призначення пенсій працівникам.

  3.25. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників.

  3.26. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

  3.27. Готує документи для відрядження працівників міськвиконкому.

  3.28. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури міськвиконкому та штатного розпису, контролю розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах міськвиконкому.

  3.29. Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії.

  3.30. Забезпечує проведення щорічної оцінки виконання посадових обов’язків і завдань посадовими особами місцевого самоврядування.

  3.31. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами міськвиконкому організовує регулярне навчання працівників.

  3.32. Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль за дотриманням Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

  3.33. Підготовка статистичних, інформаційних, аналітичних матеріалів щодо вирішення актуальних проблем соціально-економічного й суспільного-політичного становища на території міста.

  3.34. Інформаційно-аналітичне забезпечення міськвиконкому здійснює на основі термінових, щоденних, щотижневих інформацій періодичних (місячних, квартальних звітів, доповідей тощо).

  3.35. Здійснює контроль за роботою комісій, робочих груп та штабів, створених при міськвиконкомі.

  3.36. Здійснює контроль за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, а також аналізу причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

  3.37. Забезпечує своєчасне надходження інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів міськвиконкому в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади про хід виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної держадміністрації.

  3.38. Готує і систематично надає структурним підрозділам міськвиконкому попереджувальні інформаційні матеріали щодо термінів виконання вимог зазначених документів.

  3.39. Вносить пропозиції про зняття з контролю чи продовження термінів виконання зазначених документів, притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб за їх невиконання або неналежне виконання.

  3.40. Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю.

  3.41. Розглядає за дорученням міського голови звернення громадян, установ і організацій, здійснює контроль за розглядом заяв і звернень управліннями і відділами міськвиконкому, їх облік та систематизацію, надає методичну та іншу практичну допомогу з цих питань виконавцям у відповідності до вимого Інструкції з діловодства за зверненнями громадян (внесені зміни рішенням міської ради від 23.04.2014 № 38-3/VІ)

  3.42. Здійснює обробку персональних даних працівників в базі персональних даних „Автоматизована інформаційно-довідкова система „Кадри” в частині особових справ особових карток, розпоряджень про прийняття на роботу та переведення, копій звітів форми № 5-ПН та інших звітів, що містять персоніфіковані дані працівників, облікової системи „Картка” ЄДКС „Кадри”.

  Права відділу

  4.1. Бере участь в засіданнях сесії міської ради, виконавчого комітету, вносить пропозиції щодо поліпшення практики підготовки і проведення цих засідань.

  4.2. Виносить на розгляд міського голови питання, які входять в компетенцію відділу.

  4.3. Одержує в установленому порядку від посадових осіб місцевого самоврядування матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій.

  4.4. Проводить в структурних підрозділах міськвиконкому в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади перевірки з виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної держадміністрації, власних рішень та розпоряджень міського голови. Отримує необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів міськвиконкому в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

  Організація роботи відділу

  5.1. Відділ здійснює свою діяльність на основі персональної відповідальності працівників за доручений обсяг робіт.

  5.2. Відділ очолює начальник, який несе всю повноту відповідальності за якісне та своєчасне виконання покладених цим Положенням на відділ завдань та функцій.

  5.3. Структура і штатна чисельність відділу затверджується на сесії міської ради.

  5.4. Працівники відділу призначаються і звільняються з посад розпорядженням міського голови.

  5.5. Відділ здійснює свої функції на основі квартальних, місячних планів роботи, погоджених із керуючим справами міськвиконкому і особистих планів працівників відділу.

  5.6. Посадова інструкція начальника відділу затверджуються міським головою, працівників відділу керуючою справами міськвиконкому.

  Керівництво відділу

  6.1. Начальник відділу:

  • здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на відділ завдань;
  • визначає права та обов’язки працівників відділу;
  • виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою;
  • контролює розроблення положень про структурні підрозділи міськвиконкому та посадових інструкцій їх працівників.

  Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами міськвиконкому

  7.1.    Відділ   при   вирішенні   питань,   які   належать   до   його   компетенції, взаємодіє:

  • з усіма управліннями та відділами виконкому міської ради з питань підготовки документів на розгляд сесії міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, а також з депутатським корпусом у проведенні засідань постійних комісій, робочих груп, навчаннях, семінарах;
  • з юридичним відділом – з правових питань, пов’язаних з підготовкою документів;
  • з відділом культури – з питань проведення загальноміських заходів та свят;
  • з Асоціацію міст України – з питань налагодження дружніх стосунків з
   містами обласного значення, проведення зустрічей, семінарів, тренінгів.