На черговій сесії у міській раді на­чаль­ник уп­рав­лін­ня жит­ло­во-ко­му­наль­но­го гос­по­дарс­тва Олек­сандр Фло­рен­ко від­зві­ту­вав про ап­ро­ба­цію 20 літ­рів но­во­го за­со­бу бо­роть­би з бур­’я­ном “Стоп ам­бро­зія”, віт­чиз­ня­но­го ви­роб­ни­ка.

Вип­ро­бу­ван­ня відбулись у ра­йо­ні цен­траль­но­го ста­ді­о­ну, а ре­зуль­та­ти об­роб­ки бу­ли втіш­ни­ми. То­му біль­ша пар­тія пре­па­ра­ту бу­де за­куп­ле­на для бо­роть­би з цим рос­лин­ним аг­ре­со­ром у нас­туп­но­му ро­ці. За сло­ва­ми Фло­рен­ка, при об­роб­ці  ам­бро­зії рос­ли­на стає не­ал­ер­ген­ною і не вик­ли­кає нез­ду­жан­ня лю­дей.

Пре­па­рат має кон­так­тну дію. Пот­рап­ля­ю­чи на лис­тя  рос­лин, про­ни­кає в се­ре­ди­ну та вик­ли­кає в’я­нен­ня. Проте, як відомо, на­сін­ня ам­бро­зії вкрай жи­ву­че і має особ­ли­вість про­ро­ста­ти про­тя­гом 40 ро­ків. То­му, там де бу­ли її за­рос­ті, на­віть піс­ля об­роб­ки ам­бро­зія зно­ву буде проростати в дос­тат­ку. У нас­туп­ні 3-4 ро­ки на ді­лян­ці не­об­хід­но бу­де про­во­ди­ти та­ку ж об­роб­ку.

Джерело: громадсько-політична газета “Златокрай”

Залишити відповідь

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).