Мале та середнє підприємництво виступає важливим чинником розвитку господарської самостійності міста, що має вирішальний вплив на процеси оптимізації структури економіки міста, сприяє насиченню ринку товарами та послугами, формуванню конкурентного середовища, підвищенню рівня життя населення та зменшенню безробіття.

Становлення і розвиток малого та середнього підприємництва є важливою передумовою здійснення радикальних ринкових перетворень та потребує підтримки, як на державному, так і на місцевому рівні.

Програму розвитку малого і середнього підприємництва у м. Золотоноша на 2017-2018 роки розроблено відповідно до Законів України „ Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні ”, „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, з урахуванням Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44.

Направлена на вдосконалення умов розвитку малого і середнього підприємництва з розбудовою інфраструктури розвитку бізнесу, що відповідає сучасним тенденціям економічного розвитку України та збільшення частки малого та середнього бізнесу в галузях реального сектору виробництва та сфери послуг.

Програма є узгодженим за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексом заходів, спрямованих на створення та поліпшення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських, інших умов розвитку малого підприємництва в місті та є складовою частиною стратегії розвитку міста до 2020 року.

 • І. Характеристика програми

  1. Загальна характеристика міста:

  • площа території – 21,7 кв. км;
  • кількість населення – 29, 3 тис. чол.;
  • специфіка – основні галузі промисловості: харчова, переробна, машинобудівна, хімічна ;
  • станом на 01.12.2016 в Золотоніському центрі зайнятості на обліку перебуває 259 осіб безробітних громадян.

  2. Дата затвердження Програми (рішення міської ради від _____________ № ______).

  3. Головний розробник Програми – управління економіки виконавчого комітету Золотоніської міської ради; співрозробники – громадські об’єднання підприємців, координаційна рада з питань розвитку підприємництва .

  4. Мета програми: створення сприятливих умов для ефективного функціонування підприємницького сектору у м. Золотоноша.

  5. Основні завдання Програми на 2017-2018 роки: формування сприятливих нормативно-правових умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності; спрощення умов для суб’єктів господарювання щодо започаткування та ведення власного бізнесу, забезпечення прозорості процедури отримання дозвільних документів; розвиток діючих кредитно-фінансових механізмів та впровадження нових фінансово – економічних та організаційних  технологій підтримки малого та середнього підприємництва; удосконалення ресурсної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва; сприяння впровадженню інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на модернізацію виробництва та налагодження випуску нових видів промислової продукції; подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості та розширення спектру послуг; розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців; сприяння створенню і розвитку кадрового потенціалу малих підприємств.

   

  6. Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників: Дані станом на початок дії Програми

  Очікувані показники (прогноз)

  Кількість діючих суб’єктів МСП

  кількість суб’єктів МСП на 10 тис. чол. населення (од.)

  1861

  41

  1943

  56

  Чисельність працюючих у суб’єктів МСП (осіб) 710 805
  Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб) 1741 1821
  Надходження до місцевого бюджету від суб’єктів МСП (тис. грн.) 10835,9 12735,9
  Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.)

  бізнес-центри

  бізнес-інкубатори

  технопарки

  лізингові центри

  фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

  фонди підтримки підприємництва

  інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

  біржі

  інформаційно-консультативні установи

  страхові компанії

  аудиторські фірми

   

   

  5

  5

  4

  1

   

   

  1

  1

  6

  1

  6

  5

  1

  Залучення суб’єктів МСП до виконання робіт/послуг за державні кошти (тендерні закупівлі)–

  кількість (од.)

  обсяги (тис. грн.)

   

   

  6

  4956,8

   

   

  8

  5000,0

  7. Терміни та етапи реалізації програми – 2017-2018 роки.

  8. Джерела фінансування програми: міський бюджет (за наявності коштів у бюджеті при забезпеченні першочерговий статей витрат – заробітна плата, енергоносії); кошти громадських об’єднань підприємців; добровільні внески фізичних та юридичних осіб; кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством.

  9. Система організації контролю за виконанням програми: контроль за виконанням програми здійснює перший заступник міського голови, начальник управління економіки, постійно діюча комісія з питань розвитку підприємництва, координаційна рада з питань розвитку підприємництва.

  З метою забезпечення прозорості та відкритості процесу реалізації програми передбачається залучати об’єднання підприємців, громадські організації до участі у контролі за виконанням заходів, цільових проектів, підпрограм та Програми в цілому. Результати виконання Програми мають доповідатися щокварталу на засіданнях виконавчого комітету міської ради в рамках звіту про виконання програми соціально-економічного розвитку міста за відповідний період, під час проведення засідань координаційної ради  з питань розвитку підприємництва, засідань місцевих галузевих рад підприємців.

 • ІІ. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в м. Золотоноша. Аналіз виконання Програми розвитку малого підприємництва у м. Золотоноша за 2015-2016 роки

  Міською програмою розвитку малого підприємництва на 2015-2016 роки, затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2015 № 47-7/VI, було передбачено створення правових та організаційно-економічних умов для розвитку підприємництва.

  Результатом проведеної роботи виконавчих органів міської ради є забезпечення виконання заходів, які спрямовані на стимулювання розвитку підприємницького сектора економіки міста, зростання надходжень до бюджету, створення нових робочих місць.

  За період дії Програми розвитку малого підприємництва на 2015-2016 роки, кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності, в порівнянні періодів січень – вересень 2015 року та аналогічний період 2016 року, фізичних осіб збільшилося на 20 одиниць, юридичних – на 4 одиниці.

  За даними Державної податкової служби в області станом на 01.10.2016 на обліку перебувало 120 малих підприємств та 1741 фізична особа-підприємців, з яких сплачують податки відповідно 79 юридичних осіб та 1741 фізична особа – підприємці.

  В середньому по місту на 10 тис. осіб наявного населення припало 41 мале підприємство, що у порівнянні з 2015 роком на 1 підприємство ( або на 102,5 %)більше.

  Середньорічна кількість працівників малих підприємств становить 710 осіб.

  На одному малому підприємстві в середньому по місту зайнято 6 працівників.

  За 2015 рік обсяг реалізації продукції, (робіт, послуг) на малих підприємствах склав 233059,3 тис. грн., що на  79788,8 тис. грн. (або на 152 %) більше у порівняні з попереднім роком.

  Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування малих підприємств міста за 2015 рік склав 907753,6 тис. грн. збитків (загальна кількість прибутку – 468741,8 тис. грн., кількість підприємств, які одержали збитки – 19,7 % від загальної кількості підприємств), що у 205704 тис. грн. рази більше ніж у 2014 році (або на 129,3%).

  За 9 місяців 2016 року надходження до бюджетів усіх рівнів від малого підприємництва становили 15296,9 тис. грн., у тому числі до місцевого бюджету 10835,9 тис. грн.  В порівнянні з аналогічним періодом 2015 року надходження до бюджетів усіх рівнів від малого підприємництва збільшились на 5698,9 тис. грн., до місцевого бюджету збільшились на 3995,8 тис. грн.

  За підсумками виконання Програми отримано наступні результати:

  Кількість зареєстрованих підприємців – фізичних осіб
  Станом на 01.10.2016 (осіб)
  1741
  – з них сплачує податки (осіб) 1741
  Кількість зареєстрованих малих підприємств
  Станом на 01.10.2016 (одиниць)
  120
  – з них тих, що сплачують податки 79
  Збільшилася кількості малих підприємств у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року (%) 103,4
  Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у 2013 році 41
  Ріст кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у порівнянні з 2014 роком (%) 102,5
  Зменшення кількості працюючих на малих підприємствах у порівнянні з 2014 роком (%) 92,1

  Виконавцями Програми протягом 2015-2016 років здійснювалися такі заходи:

  1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

  Регуляторними органами міста приділялась основна увага недопущенню необґрунтованого регулювання господарської діяльності, перегляду та удосконаленню діючих регуляторних актів, забезпеченню участі у розробці регуляторних актів представників громадських об’єднань підприємців, прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів. У відповідності до вимог Закону органи виконавчої влади дотримуються єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів.

  Аналіз здійснення регуляторної діяльності свідчить, що регуляторними органами міста забезпечується дотримання вимог чинного законодавства при розробці та прийнятті регуляторних актів. До кожного проекту регуляторного акта проводиться аналіз регуляторного впливу, даний аналіз оприлюднюється в місцевій газеті „Златокрай” та на офіційному веб-сайті міста в розділі „Регуляторна політика”.

  Відповідно до ст.7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” управлінням економіки щороку за даними структурних підрозділів Золотоніської міської ради розробляється та затверджується розпорядженням міського голови план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (на 2015 № 140 рік від 10.12.2014, на 2016 рік № 171 від 07.12.2013). На виконання вимог чинного законодавства вищезазначені розпорядження оприлюднені в місцевій газеті „Златокрай” та на офіційному веб-сайті міста в розділі „Регуляторна політика”. Відповідно до затверджених планів відбувається прийняття нових та формується відстеження прийнятих регуляторних актів структурними підрозділами, які виступають їх розробниками.

  Відповідно до ст. 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо оприлюднення документів, підготовлених в процесі здійснення регуляторної діяльності, для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної регуляторної політики на офіційному сайті міста у розділі „Регуляторна політика” в підрозділі „Проекти рішень” у встановлений законодавством термін розміщуються проекти регуляторних актів разом з аналізом їх регуляторного впливу.

  На виконання вимог ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та плану заходів щодо реалізації державної регуляторної політики проводяться повторні та періодичні відстеження прийнятих регуляторних актів.

  Перед винесенням відповідних рішень на засідання виконкому або сесії для затвердження проекти регуляторних актів виносяться на громадські обговорення за участю суб’єктів господарювання та зацікавлених представників громадськості, як повноправних учасників регуляторного процесу. Пропозиції, висловлені у процесі громадських обговорень,  враховані в проектах регуляторних актів, але треба відмітить і дуже низьку активність підприємницьких кіл в обговоренні питань.

  Виконавчий комітет Золотоніської міської ради проекти актів, які можуть вплинути на конкуренцію, зміни правил їх поведінки на ринку, або таких, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках погоджує з обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

  2015 році та за 9 місяців 2016 року управліннями та відділами виконавчих органів міської ради розроблено 2 проекти рішень та проведено базове відстеження, а саме: рішення Золотоніської міської ради про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської  міської ради на 2017 рік; про місцеві податки і збори на території міста Золотоноша на 2017 рік Крім цього, проведено повторне та періодичне відстеження 19-ти регуляторних актів

  При виконавчому комітеті створені та функціонують комісії з питань розвитку підприємництва та координаційна рада з питань розвитку підприємництва, на яких виносяться питання щодо врегулювання конфліктних ситуацій, які виникають у ході здійснення підприємницької діяльності, розгляду та ознайомлення з нормативними документами, які виносяться на розгляд депутатів та на засідання виконавчого комітету питання, які виникають підчас здійснення підприємницької діяльності

  Засідання постійно діючої комісії з питань розвитку підприємництва проводяться щосереди у кабінеті першого заступника міського голови. Комісія проводиться при наявності заяв та звернень. За 9 місяців 2016 рік було проведено 14 засідань постійно діючої комісії з питань розвитку підприємництва, на яких погодження режиму роботи отримали 21 суб’єкт господарювання.

  Також щомісяця, проводиться засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва. До складу координаційної ради з питань підприємництва на даний час входить більше 69% приватних підприємців з різних галузей діяльності. За 9 місяців 2016 року проведено 9 засідань координаційної ради.

  Виконавчим комітетом постійно здійснюється підтримка галузевих та регіональних рад підприємців, члени галузевих та регіональних рад постійно запрошуються на засідання комісій та координаційних рад, підприємницькі кола міста присутні та беруть участь у громадських слуханнях в місцевій газеті „Златокрай” висвітлюється діяльність галузевих та регіональних рад підприємців. Станом на 01.10.2016 в м. Золотоноша зареєстровані 4 галузевих та регіональних рад, а саме: Золотоніська міськрайонна громадська організація „Спілка підприємців Золотоніщини”, (голова Баглаєнко Сергій Володимирович), Галузева Рада підприємців з питань торгівлі та надання послуг, (голова Слюсар Людмила Георгіївна); Громадська організація Золотоніська „Спілка молодих підприємців” (голова спілки Мірошніков Ілля Олександрович), Золотоніська Громадська організація „Розвиток”, (голова Романенко Юрій Леонідович).

  З 1 червня 2013 року відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги”, Указу Президента України „Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” у місті відкрито „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” (надалі Центр).

  Відділ „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” створено відповідно до рішення міської  ради від 28.04.2013 № 27-3/VI „Про відділ Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша”.

  Центр створено з метою врегулювання відносин, пов’язаних зі створенням доступних та зручних умов для реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг. Через відділ „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” здійснюється надання адміністративних послуг за принципом „єдиного вікна” та „єдиного офісу”.

  Основними  завданнями відділу є:

  • організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
  • спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
  • забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр.

  Для забезпечення ефективної діяльності Центр тимчасово розміщено в орендованому приміщенні Золотоніського відділення БТІ по вул. Незалежності, 15, де здійснюється щоденний прийом громадян з 8-00 до 17-15 (понеділок, вівторок, четвер), з 8-00 до 20-00 (середа), з 8-00 до 16-00 (п’ятниця).

  Центр забезпечений комп’ютерною технікою (8 комп’ютерів, 3 багатофункціональних пристрої, телефон) та підключений до мережі Інтернет.

  У приміщенні центру функціонують 4 інформаційних стендів, які знаходяться на доступному для огляду місці, розміщена повна інформація про роботу центру, графіки прийому, перелік документів адміністративного та дозвільного характеру, що видаються в центрі та бланки заяв. Інформація на інформаційних стендах постійно оновлюється.

  Відповідно до статті 8 Закону України „Про адміністративні послуги” рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 21.08.2013
  № 239 „Про адміністративні послуги виконавчого комітету Золотоніської міської ради” (зі змінами та доповненнями) затверджено реєстр адміністративних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради та перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ „ЦНАП”. Кількість адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами  Золотоніської міської ради станом на 01.04.2014 становить 84, кількість послуг, що надаються через відділ становить 55.

  До переліку послуг, які надаються через відділ „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” включено послуги :

  • відділу у справах сім’ї та молоді;
  • управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин;
  • управління економіки;
  • відділу освіти  виконавчого комітету Золотоніської міської ради;
  • архівного відділу;
  • управління житлово-комунального господарства.

  У зв’язку з прийняттям законів України, спрямованих на забезпечення децентралізації та демонополізації адміністративних сервісів у сфері реєстрації бізнесу та речових прав на нерухоме майно шляхом передачі цих функцій органам місцевого самоврядування з 01.03.2016 року послуги у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців та громадських формувань; видача витягу з Єдиного державного реєстру (ЄДР); внесення змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в ЄДР; державна реєстрація змін до установчих документів юридичних осіб здійснюються державним реєстратором ЦНАП.

  Відповідно до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг” з 26.04.2016 року ЦНАП уповноважено здійснювати реєстрацію місця проживання/перебування фізичної особи, формування та ведення Реєстру територіальної громади м. Золотоноша.

  Золотоніською міською радою укладено угоду з інститутом суспільної трансформації щодо створення на офіційному сайті міста www.zolotonosha.osp-ua.info рубрики „Адміністративні послуги”, де розміщено інформацію щодо реєстру адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами виконавчим комітетом міської ради, інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг та документів дозвільного характеру, зразків заяв у електронному вигляді, інформацію щодо центру надання адміністративних послуг, тощо.

  Для удосконалення процесу надання адміністративних послуг мешканцям міста реєстраційна служба Золотоніського міськрайонного управління юстиції Черкаської області співпрацює із відділом „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” шляхом розміщення та забезпечення роботи у Центрі державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

  З метою створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг Центром поштового зв’язку № 2 Черкаської дирекції УДППЗ „Укрпошта” у місті Золотоноша забезпечено надання адміністративних послуг згідно визначеного переліку адміністративних  послуг, які, відповідно до чинного законодавства, можуть надаватися засобами поштового зв’язку відповідно до Регламенту взаємодії щодо забезпечення спрощеного доступу громадян, суб’єктів господарювання до адміністративних  послуг.

  У Центрі поштового зв’язку № 2 Черкаської дирекції УДППЗ „Укрпошта” будь-який громадянин або суб’єкт господарювання міста Золотоноша зможе:

  • отримати інформацію про види та терміни надання адміністративних послуг, перелік необхідних документів, бланки заяв та консультацію стосовно адміністративних послуг;
  • відправити оформлений пакет документів, необхідних для отримання документу в рамках адміністративних послуг, поштовим відправленням (лист, бандероль, посилка) з оголошеною цінністю та описом вкладення на адресу Центру надання адміністративних послуг, а потім отримати кінцевий документ також через пошту (у поштовому відділенні або через листоношу).

  З метою забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та суб’єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру продовжує працювати державний адміністратор з видачі документів дозвільного характеру, який входить в структуру Центру надання адміністративних послуг в м. Золотоноша.

  На даний час дозвільними органами розроблені та затверджені технічні регламенти, згідно яких видаються наступні документи дозвільного характеру.

  Управління ветеринарної медицини в Золотоніському районі:

  • експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних  державний службі ветеринарної медицини та для агропродовольчих ринків;
  • експлуатаційні дозволи для провадження діяльності:

  на потужностях (об’єктах ) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
  на потужностях (об’єктах ) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, префіксів і кормів;

  • дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.

  Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин Золотоніської міської ради:

  • рішення про надання земельної ділянки у постійне користування;
  • рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності;
  • рішення про надання земельної ділянки в оренду;
  • рішення про надання земельної ділянки у власність;
  • дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

  Сектор відділення по забезпеченню безпеки дорожнього руху Золотоніського відділу поліції в Черкаській області:

  • узгодження дозволу на рух великовагових і великогабаритних транспортних засобів по території м. Золотоноша.

  Кількість послуг надані у ЦНАП з початку 2016 року – 5356. Кількість послуг, що надаються в середньому за місяць – 595.

  У зв’язку з пошкодженням приміщення внаслідок пожежі 16.10.2015 року за адресою: вул. Садовий проїзд, 15, м. Золотоноша, Черкаська область, 19700, в якому розміщувався відділ „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша”, відділ на кінець 2016 року тимчасово розміщено в орендованому  приміщенні  Золотоніського відділку БТІ, де не зовсім дотримані вимоги уходу від кабінетного принципу.

  З червня місяця впроваджена система iGov, через яку можна отримати погодження на встановлення режиму роботи. Заяви подаються та обробляються у системі iGov у 3 етапи:

  • І-й етап отримання та подача відповідної заяви та переліку документів до відділу „Центр надання адміністративних послуг у м. Золотоноша”;
  • ІІ-й етап опрацювання переданих заяв управлінням економіки виконавчого комітету Золотоніської міської ради;
  • ІІІ-й – идача погодження на встановлення режиму роботи відділом „Центр надання адміністративних послуг у м. Золотоноша”.

  На даний час надходження заяв на отримання погодження на встановлення режиму роботи через систему  iGov не надходило, але робота видачі документів дозвільного характеру через систему продовжуватиметься та планується періодичне запровадження всіх дозвільних документів.

  Для ознайомлення та роз’яснення змін, які вносяться до нормативно-правових актів Золотоніською ОДПІ за 2015 рік та за 9 місяців 2016 року проведено семінарів для суб’єктів малого підприємництва з питань змін в оподаткуванні та декларуванні доходів громадян 216, круглих столів – 48, зборів, зустрічей – 146.

  Проведено 129 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» з платниками податків з питань змін в оподаткуванні, запровадження нових методів подання податкової звітності в електронному вигляді та їх переваги, декларування доходів громадян, звернулось 8241 громадянина. У місцевих газетах було опубліковано на інформаційно-податкову тематику 81 статей. По місцевому радіо передано 396 виступів та інформацій, розміщено в мережі Інтернет 581 інформацій та статей.

  2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва

  Розпорядженням міського голови від 17.11.2011 № 193 „Про затвердження положення про порядок проведення конкурсу на право отримання коштів для здійснення підприємницької діяльності через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Черкаській області та складу конкурсної комісії” затверджений склад конкурсної комісії та положення про проведення порядок проведення конкурсу на право отримання коштів для здійснення підприємницької діяльності через регіональний фонд підтримки підприємництва по Черкаській області.

  У Регіональному фонді підтримки підприємництва станом на 01.10.2016 року наявні кошти в сумі 15,2 тис. грн., які надаються суб’єктам господарювання через відбір бізнес-проектів. У зв’язку з незначною сумою пропозиції від суб’єктів господарювання на отримання коштів для здійснення підприємницької діяльності через РФПП по Черкаській області протягом 2015-2016 років не надходило.

  Спеціалістами управління економіки здійснюються консультування суб’єктів господарювання усіх форм власності щодо порядку і переліку документів, що необхідно надавати для отримання погодження на встановлення зручного для нього режиму роботи.

  Проводиться робота щодо залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у різного роду інвестиційних заходах, так інформація про інвестиційні форуми в м. Черкаси та м. Києві доводяться до суб’єктів господарювання міста через засоби масової інформації – газету „Златокрай”, сайт міської ради та розсилаються безпосередньо запрошення на підприємства міста.

  У 2016 році виконавчий комітет приступив до реалізації масштабного проекту в місті, створення індустріального парку, загальна площа якого становить 30 га. Територію майбутнього парка складають землі промислового призначення, які розташовані в північно західній частині міста по вул. Обухова. Земельна ділянка в майбутньому буде поділена на 3 майданчика, які можуть бути використані:

  • зберігання та глибока переробка с/г продукції;
  • виробництво, ремонт, торгівля с/г технікою, випуск запасних частин;
  • легка промисловість, збірка електронно-побутової техніки.

  Після оформлення згідно чинного законодавства всіх дозвільних документів стосовно індустріального парку буде визначаться управляюча компанія, пріоритетним для якої має бути розміщення на промислових площадках представників малого та середнього бізнесу зареєстрованих в м. Золотоноша.

  Також у 2016 році реалізується проект очищення річки Золотоношки, після реалізації якого в центрі м. Золотоноша будуть створені зони відпочинку для громади міста. Заплановано проведення конкурсу серед представників малого та середнього бізнесу на оренду земельних ділянок для створення відповідних зон відпочинку (відповідно до проекту програми зон відпочинку).

  3. Ресурсне та інформаційне забезпечення розвитку малого підприємництва

  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 „Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна” Золотоніською міською радою прийнято рішення від 21.03.2012 № 16-7/VI „Про затвердження Положення про оренду комунального майна в місті Золотоноша та Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна”.

  Положення визначає: порядок укладення договорів оренди; методику розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між міським бюджетом, орендодавцем та балансоутримувачем; орендні ставки за використання нерухомого комунального майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, установ і організацій міста; порядок проведення робіт по незалежній оцінці об’єктів оренди комунального майна; порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям та інше.

  Для організації та проведення конкурсу для передачі в оренду та продажу комунального майна, рішенням виконавчого комітету від 30.03.2012 № 186 „Про створення конкурсної комісії з питань продажу та надання в оренду об’єктів комунальної власності міста” був створений конкурсний комітет. Зазначеним рішенням передбачено, що передача в оренду комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах.

  При укладанні договорів оренди комунального майна надаються пільги суб’єктам малого підприємництва, що здійснюють виробничу діяльність, а саме: застосовується понижуючий коефіцієнт 0,7.

  Спеціалістами управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради проводиться постійна робота по проведенню інвентаризації вільних приміщень, виробничих площ, обладнання, устаткування, земельних ділянок (для подальшого інформування суб’єктів підприємництва) по перевірці ефективності використання комунального майна міської територіальної громади, переданого в строкове платне користування суб’єктам підприємницької діяльності.

  На офіційному сайті міста у рубриці „Пропозиції для інвесторів” створена база про наявність вільних приміщень та земельних ділянок що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва. Дана база постійно оновлюється та забезпечена вільним доступом зацікав­лених суб’єктів господарювання. Також для швидкого та зручного знаходження вільних приміщень та земельних ділянок було створено інвестиційну карту.

  Для здійснення підприємницької діяльності суб’єктам підприємництва було надано:

  Показники

  2015 рік

  За 9 місяців 2016 року

  в оренду нежилих приміщень (комунальна власність міста) (м2) 826,15 826,15
  В користування земельних ділянок (надано в оренду ) 11 12
  Погодження щодо режиму роботи відповідного закладу чи погодження у сфері послуг на території міста  

  35

   

  22

  Суб’єкти малого та середнього підприємництва постійно залучаються до участі у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти державного і місцевих бюджетів. У 2016 році міським відділом освіти було проведено процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджету. Так, з Черкаською регіональною продовольчою компанією укладено договір на закупівлю яловичини, свинини та закупівлю курятини, з ФОП Левченко В.В. та ФОП Гребенюк В.С. – договір на послуги їдалень, з ПП „Сфера – Пласт” – договір на капітальний ремонт приміщення (утеплення фасаду) гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул. Черкаська, 54 в м. Золотоноша, Черкаської обл. та з ПП „Екіпаж” – договір на капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул. Черкаська, 54 в м. Золотоноша, Черкаської обл. Для виконання вимог закону, після вступу в дію Закону України «Про публічні закупівлі» всі розпорядники коштів виконавчого комітету Золотоніської міської ради розміщують інформацію про закупівлю товарів, робіт і послуг в системі Prozorro, для залучення широкого кола підприємців та створення конкурентного середовища, що призводить до заощадження бюджетних коштів.

  До Дня підприємця 26.08.2016 в залі засідань міської ради відбулось засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва, де були запрошені представники: Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС в Черкаській області, Золотоніського міськрайонного центру зайнятості населення, УПФУ, члени координаційної ради та приватні підприємці міста, на якому публічно вшанували кращих представників бізнесу. На офіційному сайті міста zolotonosha.osp-ua.info та в місцевій газеті „Златокрай” було розміщено привітання з нагоди Дня підприємця. На День міста, яке відбулося 23 вересня, було нагороджено грамотами та цінними подарунками кращих суб’єктів господарювання  за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста та які є знаними та шанованими громадою міста.

  Відповідно до розпорядження міського голови від 11.05.2016 року № 67 у місті працює робоча група по сприянню легалізації ринку праці. За 9 місяців 2016 року було перевірено 120 суб’єктів господарювання, виявлено 25 порушень, як результат укладено 19 трудових договорів, 1 цивільно-правову угоду,  зареєстровано фізичних-осіб підприємців – 2 та на 3 порушенням відправлено листи на Управління Держпраці в Черкаській області. За 9 місяців 2016 року відбулося 4 засідання робочої групи по сприянню легалізації ринку праці.

  Протягом 2015-2016 навчального року відділом освіти спільно з Золотоніським міськрайонним центром зайнятості населення проводиться акція „Випускник”, під час якого учні з усіх навчальних закладів міста мали змогу поспілкуватись з представниками найпопулярніших професій серед молоді, однією з найцікавіших для учнів, виявилась можливість зайнятись підприємницькою діяльністю.

  Місцеві товаровиробники та суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи залучаються до участі у виставкових, передсвяткових ярмарках товарів народного споживання на ринках міста та інших заходах. У 2015 році та за 9 місяців 2016 року було проведено ярмарок по торгівлі ялинками та ялинковими прикрасами, „Шкільну ярмарку”, до свята 8 березня торгівля живими квітами та декілька ярмарок місцевих товаровиробників за участю суб’єктів підприємницької діяльності (ярмарки та виставки до Дня незалежності, Фестивалю чорнобривців та до Дня міста).

  Сильні та слабкі сторони малого бізнесу, а також можливості та загрози його розвитку можна визначити, використовуючи метод SWOT аналізу (табл. 1).

  Таблиця 1

  Сильні сторони

  Слабкі сторони

  •  Зручне географічне розташування, близьке розташування до м. Київ, Канів, Черкаси (наявна залізниця, місто межує з Золотоніським районом)
  • Наявні фінансово-кредитні установи.
  • Багата історико-культурна спадщина.
  • Існує співробітництво (бізнес – влада – громада).
  • Традицією стало проведення ярмарків, виставок.
  • Функціонує координаційна рада з питань розвитку підприємницької діяльності.
  • Працює дозвільний центр.
  • Наявність Центру надання адміністративних послуг м. Золотоноші.
  • Діяльність регіонального фонду підтримки підприємництва
  • Недостатньо розвинена туристична база.
  • Деяка частина малих підприємств діяльності не здійснює.
  • Незначна кількість суб’єктів підприємництва розпочинає свою діяльність у сфері виробництва.
  • Обмеження внутрішніх фінансових ресурсів,  ускладнений доступ до зовнішніх джерел фінансування стримує розвиток підприємництва.
  • Високі кредитні ставки та необхідність застави при отриманні кредиту.
  • Неповнота, суперечливість і часта зміна чинних нормативних та правових актів, що діють у сфері підприємницької діяльності

   

  Можливості

  Загрози

  • активне впровадження заходів Стратегії розвитку міста;
  • залучення інвестицій в економіку міста;
  • розширення інфраструктури підтримки підприємництва;
  • розвиток туристичної галузі;
  • зменшення обсягів тіньової зайнятості та оплати праці.

   

  • можлива нестабільність економічної і  політичної ситуації;
  • скасування системи спрощеного оподаткування;
  • введення нових податків;
  • міграція кваліфікованих кадрів;
  • перевищення пропозиції над попитом;
  • тінізація бізнесу в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та збільшення податкового тиску.

  Проблеми, які на сьогодні залишаються не вирішеними та актуальними:

  • недостатня активність підприємців міста при розгляді проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, що стосуються сфери підприємницької діяльності;
  • недостатній обсяг доступних для підприємців фінансово-кредитних ресурсів;
  • незацікавленість суб’єктів підприємницької діяльності брати участь у конкурсах щодо підтримки їх діяльності;
  • недосконала наявна інформаційна, інфраструктурна, кадрова мережа підтримки малого підприємництва та недостатній розвиток інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, консультаційно-дорадчих установ, технопарків тощо);
  • недостатня обізнаність підприємців з чинним законодавством, основами ведення бізнесу та системами оподаткування.

  Враховуючи перелічені вище питання, одним з найбільш ефективних шляхів їх розв’язання на місцевому рівні на сьогодні залишається розроблення та виконання відповідної Програми.

 • ІІІ. Мета програми

  Головна мета програми підтримки малого підприємництва спрямована на розвиток і підтримку малого та середнього підприємництва в різних секторах економіки і створення таких правових, організаційно-економічних умов для розвитку і формування механізму регулювання та координації, які б сприяли:

  • збільшенню кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва в місті, активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату;
  • підвищення його ролі у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку міста;
  • максимальному поєднанню інтересів суб’єктів підприємницької діяльності, юридичних і фізичних осіб з інтересами громади міста;
  • насиченню товарних ринків, вирішенню соціально-побутових проблем громади міста;
  • залучення до підприємницької діяльності незайнятого населення, зменшення рівня безробіття та стимулювання створення нових робочих місць;
  • підвищенню рівня інформованості суб’єктів підприємництва;
  • створенню позитивного іміджу підприємництва та створення умов для зміцнення позицій малого підприємництва.
 • ІV. Заходи реалізації Програми на 2015-2016 роки

  1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

  Передбачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод реалізації права на підприємницьку діяльність.

  а) у сфері регуляторної діяльності

  Основною метою завдання є подальша перебудова регуляторної політики, спрямована на створення сприятливого підприємницького середовища, забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємницької діяльності на місцевому рівні,  що передбачає такі заходи Програми:

  • планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
  • проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів;
  • оприлюднення в засобах масової інформації проектів регуляторних актів з відповідним аналізом регуляторного впливу, а також проведення відкритих обговорень проектів регуляторних актів за участю представників громадськості;
  • постійне оновлення реєстру регуляторних актів та забезпечення до нього доступу підприємців;
  • виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів та їх перегляд;
  • залучення підприємців до обговорення регуляторних актів, які приймаються міською радою та її виконавчим комітетом;
  • проведення навчальних семінарів  з питань впровадження регуляторної політики;
  • оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

  До реалізації зазначених заходів передбачається  залучати координаційну Раду, інші консультативно-дорадчі органи та громадські об’єднання підприємців, які братимуть участь у визначенні актуальних питань у сфері підприємництва та  підготовці пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства та нормативно-правових актів місцевого та загальнодержавного рівня.

  б) у сфері дозвільної системи

  Оптимізація дозвільної системи та підвищення ефективності діяльності дозвільного центру, на що спрямовано такі  заходи Програми:

  • методологічне та інформаційне вдосконалення роботи дозвільного центру, державних адміністраторів та уповноважених осіб дозвільних органів;
  • впровадження системи електронного документообігу для спрощення та скорочення процедур отримання документів дозвільного характеру для суб’єктів господарювання;
  • перехід на повний замкнутий цикл електронного документообігу на місцевому рівні з використанням електронного цифрового підпису;
  • проведення анкетування суб’єктів господарювання міста щодо якості  роботи дозвільного центру ;
  • проведення нарад, круглих столів та семінарів з питань удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності за участю підприємців, громадських організацій;
  • інформування суб’єктів підприємництва через ЗМІ, офіційний сайт міста про діяльність державного реєстратора та адміністратора дозвільного центру, надання роз’яснення порядку реєстрації підприємницької діяльності та видачі документів дозвільного характеру;
  • продовжити впровадження механізму організації дозвільної за посередництвом електронного зв’язку (по типу системи iGov);

  З метою поліпшення роботи дозвільного Центру, підвищення рівня  інформованості, запровадження електронного консультування суб’єктів господарювання передбачається здійснити ряд заходів зі створення та  вдосконалення інформаційних ресурсів дозвільного Центру. Пріоритетним напрямком роботи з цього питання стане надання якісних та сучасних інформаційно-консультаційних послуг суб’єктам господарювання та мешканцям міста з питань започаткування власної справи, функціонування дозвільної системи, роз’яснень нормативно – правового регулювання підприємницької діяльності та роботи контролюючих, наглядових та правоохоронних органів.

  Реалізація цих заходів Програми дасть можливість забезпечити належне функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування з оформлення документів дозвільного характеру, спростити процедуру їх видачі, посилити контроль за недопущенням порушення вимог законодавства посадовими особами дозвільних органів під час оформлення та видачі документів дозвільного характеру.

  в) у сфері нагляду і контролю

  • розвиток системи правового захисту підприємців;
  • усунення зайвих регуляторних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність;
  • забезпечення рівноправності суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності;
  • створення умов для добросовісної конкуренції;
  • недопущення випадків примусового залучення коштів суб’єктів підприємництва в фонди, не передбачені законодавством.

  2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

  Головним завданням Програми у сфері фінансово – кредитної та інвестиційної підтримки є об’єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки малого і середнього підприємництва в місті, створення оптимальних механізмів ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів.

  З метою розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва (в тому числі початківців) до фінансово – кредитних ресурсів, потрібних  для їх розвитку, заплановано реалізувати комплекс заходів за наступними напрямками:

  • здійснення фінансової підтримки малого підприємництва (кошти місцевого бюджету, залучені кошти Фонду підтримки підприємництва, кредити банків, кошти міжнародних фінансових організацій, кошти Фонду загальнообов’язкового держаного соціального страхування на випадок безробіття);
  • інформування суб’єктів підприємницької діяльності про реалізацію кредитування інвестиційних проектів та часткового відшкодування з місцевого, обласного бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів;
  • залучення інвестицій у сферу малого бізнесу;
  • стимулювання підприємницької ініціативи безробітних громадян, сприяння розвитку молодіжного підприємництва;
  • сприяння створенню  спеціалізованих установ мікрокредитування (кредитних спілок, товариств взаємного кредитування інших небанківських кредитних установ);
  • залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для забезпечення фінансово-кредитної та  інвестиційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва
  • надання роз’яснень – консультацій щодо участі СПД в закупівлях товарів, робіт та послух за кошти місцевого бюджету через систему  Prozorro.
  • ведення інформаційно-роз’яснювальної роботи через усі засоби масової інформації про створення в м. Золотоноша індустріального парку, шляхи використання промислових площадок в ньому, залучення СПД до конкурсу щодо визначення управляючої компанії індустріального парку;
  • розроблення положення про проведення конкурсу на надання в оренду зон відпочинку біля очищеної річки Золотоноша та проведення інформаційної компанії серед представників малого та середнього бізнесу щодо часу проведення конкурсу;
  • долучення перевізників міста Золотоноша до конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

  3. Ресурсне та інформаційне забезпечення.

  Одним із вагомих чинників успішного розвитку підприємництва є швидкий пошук оптимальної стратегії виживання та негайне реагування на зміни у бізнес середовищі. Реалізація цих конкурентних переваг потребує інформаційно-консультативної та ресурсної підтримки, що передбачає здійснення таких заходів Програми:

  а) ресурсне забезпечення

  • створення та підтримання баз даних нежитлових приміщень та земель несільськогосподарського призначення, які можуть бути виставлені на продаж чи здаватись в оренду суб’єктам підприємницької діяльності;
  • забезпечення доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до майнових баз даних;
  • використання понижуючого коефіцієнта при розрахунку орендних ставок для малих та середніх підприємств, що працюють за пріоритетними напрямками та для  підприємців початківців;
  • залучення суб’єктів малого підприємництва на конкурси по закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок коштів місцевого бюджету, а також на виконання робіт з благоустрою території, житлово–комунального обслуговування населення, переробки вторинної сировини, утилізації сміття, ремонту об’єктів соціальної інфраструктури;
  • розроблення дорожніх карт основних дозвільних погоджувальних процедур та адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами Золотоніської міської ради  для кращої орієнтації мешканців міста та швидкості їх проходження.

  б) інформаційне забезпечення

  • надання інформаційної та консультаційної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності;
  • забезпечення надання правової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності;
  • організація нарад, „круглих столів”, семінарів, громадських слухань;
  • видання інформаційних вісників, буклетів, розміщення інформації у засобах масової інформації;
  • організація виставок, конкурсів, ярмарків продукції малих підприємств, участь у конференціях, у т. ч. міжнародних;
  • постійне інформування суб’єктів підприємницької діяльності про новини і події в сфері підприємництва, дані щодо громадських  об’єднань підприємців;
  • навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності, підвищення фахового рівня знань та навичок підприємців.

  4. Формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

  Формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва є важливою умовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, технологічної, консультативної, маркетингової, кадрової та освітньої підтримки. Однією з головних функцій об’єктів інфраструктури є надання допомоги суб’єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, пов’язаних з відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду, комерційної інформації, доступу до кредитів тощо.

  Основним завдання є створення та підтримка діяльності об’єктів, що надають послуги підприємництву (бізнес-центрів, фондів підтримки підприємництва консультативних центрів).

 • V. Очікувані показники реалізації заходів Програми

  Завдяки реалізації заходів Програми на 2017-2018 роки буде створено сприятливі умови для стійкого розвитку малого та середнього бізнесу, збільшення внеску малого підприємництва в економіку міста, підвищиться його внесок у забезпечення зайнятості населення району, наповнення міського бюджету, вирішення соціально-побутових проблем, поліпшення бізнес-клімату та створення позитивного іміджу міста для збільшення притоку інвестицій.

  Для детальної оцінки ефективності Програми, тобто ступеня досягнення поставлених цілей, будуть використані показники якісного та кількісного характеру. Ефективність реалізації програми визначатиметься шляхом аналізу офіційних статистичних даних, даних наданих громадськими організаціями підприємців.

  Значний ефект Програми полягає у тому, що вона сформує на більш високому рівні саму систему „підтримки підприємництва” як злагоджений механізм управління розвитком і максимальним використанням місцевих ресурсів.

  Другий аспект оцінки ефективності Програми проведення розрахунків через порівняння витрат і результатів, що забезпечені цими витратами.

  У цьому випадку слід розраховувати ефект від суми фінансування  програми та ефективності не фінансових ресурсів: пошуку інвесторів, організації кредитно-фінансового сектора, підтримки грантами, тощо.

  Кількісні показники ефективності розвитку малого підприємництва:

  • темпи розвитку підприємництва;
  • чисельність суб’єктів підприємницької діяльності, частка їх у загальній чисельності працюючих;
  • чисельність зайнятих у малому бізнесі;

  Якісні показники ефективності розвитку малого підприємництва:

  • розвиток конкурентного середовища;
  • привабливий інвестиційний клімат міста;
  • покращення підприємницького середовища.

  Робота, щодо визначення ефективності здійснених заходів Програми, буде виконуватися в продовж всього періоду реалізації.

 • VІ. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів

  Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання заходів усіма виконавцями, підвищення ефективності взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань підприємців.

  Моніторинг та контроль за виконанням програми здійснює перший заступник міського голови, управління економіки, постійно діюча комісія з питань розвитку підприємництва.

  З метою забезпечення прозорості та відкритості процесу реалізації програми передбачається залучати об’єднання підприємців, громадські організації до участі у контролі за виконанням заходів, цільових проектів, підпрограм та Програми в цілому. Результати виконання Програми мають доповідатися на засіданнях виконавчого комітету міської ради та сесії Золотоніської міської ради в рамках щоквартальних звітів про виконання планів соціально економічного розвитку на відповідний період, під час проведення засідань координаційної ради  з питань розвитку підприємництва, засідань місцевих галузевих рад підприємців та доводитися до громадськості через засоби масової інформації, розміщуватиметься на офіційному сайті міста.