Розвиток малого та середнього підприємництва є засобом існування громадян, формою їх участі в економіці, механізмом забезпечення переважної частки робочих місць та валового внутрішнього продукту. Саме цей сектор економіки як об’єкт державної політики є одним із пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку громад.

З метою реалізації державної політики розвитку підприємництва на місцевому рівні, створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого і середнього бізнесу розроблена Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Золотоноша на 2019 – 2020 роки (далі – Програма), яка є складовою частиною Програми соціально-економічного розвитку міста Золотоноша.

Програма розроблена відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44.

Заходи Програми сформовані на підставі пропозицій управлінь та відділів виконавчого комітету Золотоніської міської ради, членів Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, громадських об’єднань і уособлюють в собі узгоджений за ресурсами, виконавцями та термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення умов для розвитку підприємництва в місті Золотоноша.

Виконання заходів Програми є послідовним продовженням роботи виконавчого комітету Золотоніської міської ради, громадськості та ділових  кіл міста з метою створення системи підтримки підприємництва, і може  здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету, ресурсів вітчизняних та міжнародних фондів, фінансових установ, а також коштів виконавців.

 • І. Характеристика програми

  1. Загальна характеристика міста:

  • площа території – 44,6 кв. км;
  • кількість населення (станом на 01.01.2018 )– 28 808 тис. чол.;
  • специфіка – у загальному обсязі матеріального виробництва провідне місце займає промисловість. Значну частину цього обсягу становить: харчова, переробна, машинобудівна, хімічна промисловість;

  2. Дата затвердження Програми: Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Золотоноша на 2019 – 2020 роки Затверджена________________________

  3. Головний розробник Програми: управління економіки виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
  Співрозробники: Члени Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, структурні підрозділи виконавчого комітету Золотоніської міської ради,  громадські організації.

  4. Мета програми: створення сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності, консолідація зусиль структур виконавчого комітету, громадських об’єднань, представників інфраструктури підтримки підприємництва щодо запровадження комплексної підтримки розвитку підприємництва та залучення його потенціалу до участі в соціально-економічному розвитку міста

  5. Перелік пріоритетних завдань Програми:

  • Реалізація на місцевому рівні засад державної підтримки малого і середнього підприємництва та регуляторної політики.
  • Активізація самозайнятості та стимулювання створення нових робочих місць шляхом залучення до підприємницької діяльності незайнятого населення.
  • Сприяння розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності.
  • Удосконалення системи інформаційно-консультативної, навчально-методичної, ресурсної та фінансово-кредитної підтримки.
  • Сприяння створенню розгалуженої інфраструктури підтримки підприємництва, вдосконалення її роботи шляхом підвищення якості та розширення спектру послуг.
  • Поліпшення матеріально-технічної бази секторів роботи з бізнесом.
  • Сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву

  6. Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

  Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників: Вихідні дані на початок дії Програми

  (за 2018 рік)

  Очікувані результати
  2019

  рік

  2020

  рік

  Кількість зареєстрованих юридичних осіб (малих підприємств) за мінусом ліквідованих осіб 120 122 125
  Кількість зареєстрованих фізичних осіб за мінусом ліквідованих осіб 1563 1570 1580
  Кількість середніх та малих підприємств (одиниць)  

  139

   

  141

   

  144

  Кількість малих та середніх підприємств на 10 тисяч чоловік наявного населення (одиниць)  

  48

   

  49

   

  50

  Кількість зайнятих працівників на середніх та малих підприємствах

  (тисяч осіб)

   

   

  4032

   

   

  4088

   

   

  4175

  Частка реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами в загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) (%)  

  8,2

   

  9,6

   

  11,5

  7. Обсяги фінансування з міського бюджету: 

  • 2019 рік –  707,9 тис. грн.
  • 2020 рік – 150,0 тис. грн.

  8. Джерела фінансування Програми: кошти міського бюджету, ресурси вітчизняних та міжнародних фінансових установ, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, власні кошти виконавців та інші кошти, не заборонені чинним законодавством

  9. Система організації контролю за виконанням Програми:

  • Координація діяльності з виконання заходів Програми покладена на Управління економіки виконавчого комітету Золотоніської міської ради, яке щокварталу в рамках звіту про виконання  програми соціально-економічного розвитку міста на відповідний рік інформує Золотоніську міську раду про хід виконання Програми .
  • Підсумковий результати виконання заходів Програми раз на рік заслуховують на засіданні виконавчого комітету Золотоніської міської ради.
 • 2. Загальна частина

  Програма розроблена відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 “Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”, постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, Стратегічного плану економічного розвитку міста Золотоноша, Програми соціально-економічного розвитку м. Золотоноша на 2019 рік та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44, а також пропозицій членів Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, структурних підрозділів виконавчого комітету Золотоніської міської ради, громадських об’єднань та організацій.

 • 2.1. Стан розвитку малого і середнього підприємництва в місті Золотоноша

  Розвиток підприємницької діяльності відіграє важливу роль у здійсненні економічних реформ і є головною рушійною силою, яка забезпечує формування стабільної місцевої економіки, зростання рівня життя населення та вирішення соціально-економічних потреб міста.

  Основною умовою розвитку підприємництва є запровадження ефективної державної економічної політики в цілому та комплексних дій органів місцевого самоврядування, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку підприємницької ініціативи на місцевому рівні.

  Аналізуючи стан розвитку малого і середнього підприємництва в місті Золотоноша, можна зазначити, що завдяки проведенню комплексних заходів на державному рівні та результативній роботі інфраструктури підтримки підприємництва в місті фактично відсутня значна негативна динаміка росту основних показників діяльності суб’єктів господарювання, незважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію останніх років, зміни в законодавстві, коливання курсів валют, високий рівень інфляції.

  За даними Єдиного державного реєстру у 2016 році у місті зареєстровано 19 юридичних та 151 фізичних осіб-підприємців. За відповідний період скасували реєстрацію 7 юридичних та 197 фізичних осіб-підприємців. У 2017 році також спостерігалося значне збільшення скасування реєстрації, а саме 289 фізичних осіб-підприємців та 9 юридичних. Зареєстровано 18 юридичних та 152 фізичних осіб-підприємців.

  Зокрема, за 9 місяців 2018 року в місті зареєстровано 153 суб’єкти господарювання, в тому числі 19 юридичних  та 134 фізичних осіб. Всього за відповідний період скасували реєстрацію 165 суб’єктів господарювання, з них 15 юридичні особи та 150 фізичні особи. Динаміка реєстраційних дій зафіксовано на  малюнку 1.

  Мал. 1. Динаміка розвитку юридичних осіб

  Впродовж останніх років спостерігається тенденція до зменшення державної реєстрації фізичних осіб – підприємців унаслідок підвищення розміру мінімальної заробітної плати і відповідних змін у податковій дисципліні, зокрема щодо обов’язкового оподаткування суб’єктів господарювання, які фактично не здійснюють діяльність. Разом з тим за останні роки спостерігається позитивний приріст між реєстрацією та ліквідацією юридичних осіб.

  Мал. 2. Динаміка розвитку фізичних осіб – підприємців

  За даними статистики, в місті Золотоноша:

  • у 2016 році діяло 142 малих та середніх підприємств, з яких  – 11,3 % (16 од.) середні  підприємства, 88,7 % (126 од.) – малі підприємства, з них у тому числі 76,7 % мікропідприємства;
  • у 2017 році діяло 139 малих та середніх підприємств, з яких  – 10,8 % (15 од.) середні  підприємства, 89,2 % (124 од.) – малі підприємства, з них у тому числі 77 % мікропідприємства.

  При порівнянні даного періоду видно, що відбулося зменшення на 2,11% кількості малих та середніх підприємств.

  Мал. 3. Динаміка функціонування малих та середніх підприємств

  Кількість зайнятих працівників на підприємствах малого та середнього бізнесу:

  • у 2016 році склала 3993 осіб, з яких відсоток в середньому бізнесі складає – 83,4%, в малому – 16,6%, з них в мікропідприємствах – 7,2%;
  • у 2017 році –  4032 осіб, з яких відсоток в середньому бізнесі складає – 84,1%, в малому – 15,9%, з них в мікропідприємствах – 7,1%.

  В порівнянні з 2016 роком у 2017 році відбулося збільшення зайнятих працівників на 0,9%.

  Кількість найманих працівників на підприємствах малого та середнього бізнесу за 2016 рік склала 3968 осіб, з яких відсоток в середньому бізнесі складає – 83,9%, в малому – 16,1%, з них в мікропідприємствах – 6,6%.

  Відповідно у 2017 році кількість найманих працівників на підприємствах малого та середнього бізнесу склала 4006 осіб, з яких відсоток в середньому бізнесі складає – 84,7%, в малому – 15,3%, з них в мікропідприємствах – 6,6%.

  В порівнянні з 2016 роком у 2017 році відбулося збільшення найманих працівників на 0,9%.

  Мал. 4. Динаміка зміни частки зайнятих та найманих працівників на малих підприємствах до загальної кількості працівників

  Впродовж останніх років на малих підприємствах міста Золотоноші відслідковується позитивна динаміка зростання обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг).

  У 2016 році обсяг реалізованої продукції малими та середніми підприємствами міста становив 3237,8 млн. грн., з яких відсоток в середньому бізнесі складає – 93,4%, в малому – 6,6%, з них в мікропідприємствах – 3,2%.

  У 2017 році відбулося збільшення обсягу реалізованої продукції малими та середніми підприємствами міста, який становив 3628,7 млн.грн., і частка в середнього бізнесу склала – 91,8%, малого – 8,2%, з яких  мікропідприємства – 4,6%.

  Відсоток збільшення обсягу реалізованої продукції даних періодів склав 12 одиниць.

  Мал. 5. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами міста

  Постійно зростає роль малого підприємництва у формуванні доходів бюджетів усіх рівнів. Так у 2017 році загальна сума надходжень до зведеного бюджету від діяльності малих підприємств і фізичних осіб – підприємців у порівнянні з 2016 роком зросла на 7917,5 тис. гривень і становила 29417,6 тис. гривень.

  Крім цього, загальна сума надходжень до міського бюджету за відповідний період становила 20870,4 тис. гривень і збільшилася в порівнянні з 2016 роком на 5524,6 тис. гривень.

  За 9 місяців 2018 року надходження до зведеного бюджету від діяльності малого підприємництва склали 26257,0 тис.грн, у тому числі до місцевого бюджету 18871,6 тис. грн.

  Мал. 6. Обсяги надходжень до зведеного та міського бюджетів від малих підприємств і фізичних осіб – підприємців

  Для підвищення якості надання адміністративних послуг, спрощення та прискорення процедури отримання документів дозвільного характеру діє відділ «Центр надання адміністративних послуг.

  Мал. 7. Динаміка надання адміністративних послуг

  Незважаючи на позитивні результати, в розвитку малого і середнього підприємництва існують проблемні питання, які потребують вирішення на державному і місцевому рівнях.

 • 2.2. Аналіз проблем розвитку підприємництва

  При розробці проекту Програми було проведено SWOТ-аналіз, у рамках якого визначені внутрішні та зовнішні чинники.

  SWOT-аналіз

  Позитивний вплив

  Негативний вплив
  Сильні сторони

  Слабкі сторони

  – мобільність бізнес-процесів та швидке адаптування до нових економічних умов;

  – значна частка обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) суб’єктами малого та середнього бізнесу в загальних обсягах реалізації;

  – значні обсяги надходжень податків і зборів до зведеного і міського бюджетів;

  – рівень якості освітніх послуг та достатня кількість освітніх установ для перекваліфікації працівників;

  – достатньо високий рівень розвитку громадського суспільства та ділової активності мешканців міста;

  – вигідне географічне розташування міста;

  – ефективне та прозоре функціонування ОМС.

   

   

   

  – повільне впровадження на малих підприємствах систем управління якістю, низький рівень гармонізації українських та європейських стандартів;

  – обмеженість матеріально-фінансових ресурсів, підвищена чутливість до зміни цін;

  – низька оплата праці, що сприяє міграційним процесам кваліфікованих кадрів;

  – наявність “тіньової ” складової в діяльності суб’єктів підприємництва;

  – низький рівень конкурентоспроможності та обмеженість управлінського досвіду з питань сучасних методів організації господарювання;

  – низька інноваційна активність малого і середнього бізнесу та відсутність економічної мотивації до інвестування у наукоємні проекти;

  – низька енергоефективність та використання застарілих технологій на виробництвах підприємств малого та середнього бізнесу;

  – низька ініціативність суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу;

  – відтік кваліфікованих молодих спеціалістів із міста;

  – значний розвиток торгівлі, але досить слабке використання можливостей інших галузей.

  Можливості

  Загрози

  – активізація українсько-європейської економічної співпраці;

  – децентралізація системи державного управління та зростання економічної самостійності громад;

  – здійснення дерегуляційних процесів у сфері господарської діяльності, спрощення умов ведення бізнесу;

  – розширення міжрегіональних зв’язків;

  – внаслідок зростання світового попиту на продовольчі товари ми можемо очікувати зростання вже існуючих та створення нових підприємств цієї сфери економіки в найближчому майбутньому;

  – розвиток туризму завдяки відновленню екологічного стану річки Золотоношка та створення на її берегах зон відпочинку (додаткові робочі місця приватного сектору);

  – значна увага, що була приділена енергоефективності в останні роки, вже має позитивні результати і ми можемо сподіватися на більш широке використання інноваційних технологій в цій сфері;

  – створення Бізнес-Центру,  завданням якого буде допомога підприємствам малого бізнесу та людям, що бажають створити нове підприємство, на нашу думку, покращить місцеву економічну структуру і підвищить ефективність місцевої економіки ;

  – підвищення ефективності роботи ЦНАП напряму вплине на розвиток економіки міста, завдяки мобільності та якості надання адміністративних послуг;

  – подальше спрощення правового регулювання господарської діяльності;

  – суттєве зростання вартості та дефіцит енергоресурсів, висока вартість землі, нерухомості, орендної плати для малого та середнього бізнесу;

  – стрімка інфляція і нестабільність  курсу валюти;

  – зниження купівельної спроможності населення;

  – невизначеність механізмів державної підтримки інноваційного та науково-технічного розвитку

   

  – загострення військового конфлікту та внутрішньої політичної ситуації в Україні;

  – висока вартість кредитних ресурсів та відсутність дієвих механізмів державної фінансово-кредитної підтримки;

  – недосконалість державної регуляторної політики;

  – відтік молодих спеціалістів загрожує місцевому ринку праці значним дефіцитом кваліфікованих працівників в найближчі роки;

  – зростання тарифів на комунальні послуги негативно впливає на фінансово-господарську діяльність малого та середнього бізнесу;

  – суттєве зростання вартості та дефіцит енергоресурсів, висока вартість землі, нерухомості, орендної плати для малого та середнього бізнесу;

  – стрімка інфляція і нестабільність  курсу валюти;

  – зниження купівельної спроможності населення;

  – невизначеність механізмів державної підтримки інноваційного та науково-технічного розвитку

  Проведений аналіз свідчить, що внаслідок ряду проблем, які виникли під дією економічних кризових явищ, малий та середній бізнес у місті розвивається дещо уповільнено і його потенціал не реалізується в повному обсязі.

 • 3. Головна мета програми

  Головною метою Програми є комплексна підтримка малого та середнього підприємництва, яка націлена на створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу, збільшення його ролі у вирішенні соціально-економічних проблем, підвищення рівня конкурентоспроможності та забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи.

  Програма спрямована на:

  1) реалізацію державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності та вдосконалення процесу надання адміністративно-дозвільних процедур;

  2) сприяння у формуванні розгалуженої інфраструктури підтримки бізнесу;

  3) активізацію самозайнятості населення та створення нових робочих місць;

  4) удосконалення системи надання інформаційно-консультаційної, ресурсної, фінансово-кредитної та навчально-методичної підтримки суб’єктам підприємництва;

  5) підвищення конкурентоздатності місцевих товаровиробників, активізацію міжрегіонального та міжнародного співробітництва.

 • 4. Основні напрямки та пріоритетні завдання програми

  Основні напрямки Програми:

  1) нормативне регулювання підприємницької діяльності;

  2) фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

  3) ресурсне та інформаційне забезпечення;

  4) координація діяльності інфраструктури підтримки підприємництва;

  5) підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємницької діяльності.

  Пріоритетні завдання Програми:

  1) забезпечення належного дотримання вимог чинного законодавства, створення сприятливих умов для впровадження державного регулювання розвитку підприємництва, підвищення якості надання дозвільно- погоджувальних процедур та адміністративних послуг;

  2) забезпечення прозорості і чіткого механізму взаємодії органів влади та суб’єктів підприємництва, здійснення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності та недопущення необґрунтованого втручання владних структур у господарську діяльність;

  3) вивчення можливостей розширення механізмів фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів підприємництва, в тому числі за рахунок залучення технічної і фінансової допомоги міжнародних організацій та інвестиційних фондів, надання фінансової підтримки незайнятому населенню у започаткуванні власної справи, зменшення рівня безробіття та створення нових робочих місць, сприяння розширенню обсягів державних закупівель товарів, робіт, послуг;

  4) використання дієвих механізмів ресурсної підтримки, підвищення рівня інформаційної обізнаності та ефективне залучення додаткових інформаційно-консультативних та навчально-методичних ресурсів;

  5) підвищення співпраці органів місцевого самоврядування із суб’єктами інфраструктури підтримки підприємництва шляхом координації процесів створення і розвитку нових установ, підвищення якості та розширення спектру їх послуг;

  6) здійснення підготовки і перепідготовки кадрів для малого і середнього бізнесу за рахунок підвищення фахового рівня суб’єктів підприємницької діяльності та незайнятого населення, а також продовження профорієнтаційної роботи серед молоді і незайнятих громадян;

  7) формування дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності місцевих товаровиробників, створення умов для інвестиційно-інноваційної активності, а також залучення підприємницького потенціалу до реалізації актуальних завдань соціально-економічного розвитку міста;

  8) завершення реконструкції власного приміщення для ЦНАП за адресою: вул. Незалежності, 40;

  9) впровадження  комплексу заходів Програми «U-LEAD з Європою» : оновлення матеріально-технічної бази, запровадження послуг за новими стандартами, проведення навчання та підвищення кваліфікації всіх спеціалістів Золотоніського ЦНАП, запровадження електронного документообігу;

  10) відкриття Бізнес-Центру для покращення бізнес-середовища та умов ведення бізнесу в місті;

  11) запровадження міжтериторіального співробітництва з громадами щодо надання якісних адміністративних послуг.

 • 5. Організація моніторингу реалізації програми та контроль за її виконанням

  Організацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління економіки виконавчого комітету Золотоніської міської ради, яке визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням потреб бізнес-середовища, наявності фінансових та інших ресурсів.

  Управління економіки проводить моніторинг виконання заходів Програми, про що, щоквартально інформує Золотоніську міську раду в звітах по виконанню Програми соціально-економічного розвитку міста.

  Результати річного виконання Програми раз на рік заслуховують на засіданні виконавчого комітету Золотоніської міської ради та на засіданні постійної комісії з питань розвитку підприємництва.

  Відстеження результативності реалізації Програми здійснюватиметься за допомогою аналізу офіційних даних Головного управління статистики в Черкаській області, Державної податкової інспекції у м. Золотоноша Золотоніського управління Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області (далі – ДПІ у м. Золотоноша ГУ ДФС у Черкаській області), відділу «Центр надання адміністративних  послуг у місті Золотоноша», Золотоніського міського центру зайнятості.

  У період реалізації заходів Програми до неї можуть вноситися зміни і доповнення після відповідного погодження на депутатських комісіях та затвердження міською радою.

 • 6. Фінансове забезпечення програми

  Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, вітчизняних та іноземних інвесторів, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших державних фондів і їх регіональних відділень, власних коштів виконавців та інших коштів, не заборонених чинним законодавством. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку малого і середнього підприємництва, визначається при формуванні видатків міського бюджету.

 • 7. Очікувані результати від реалізації програми

  У результаті реалізації Програми очікується до кінця 2020 року:

  1) збільшити кількість зареєстрованих юридичних та фізичних осіб – підприємців (за мінусом ліквідованих) – до 1705 одиниць;

  2) збільшити кількість малих  та середніх підприємств – до 144 одиниць;

  3) збільшити кількість малих підприємств на 10 тисяч наявного населення – до 50 одиниць;

  5) збільшити кількість зайнятих працівників на малих підприємствах – до 4175 тисячі осіб;

  6) збільшити частку реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами в загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) – на   11,5 %;

  7) відкрити Центр надання адміністративних послуг у власному приміщенні за адресою: вул. Незалежності, 40;

  8) відкрити Бізнес – Центр;

  9) заключити «Меморандум про співробітництво територіальних громад з реалізації спільного проекту» з 5 громадами, які розташовані поряд з містом.

 • 8. Заходи реалізації Програми