Товариство з додатковою відповідальністю «Золотоніський маслоробний комбінат» (Код ЄДРПОУ 00447824) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

19700, вул. Галини Лисенко, 18, м. Золотоноша, Черкаська обл., тел. (04737) 2-15-29

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Згідно ст. З пункту 3 Закону «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності:

підпункт 3 Видобувна промисловість:

 • видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат» експлуатує Златокраївське родовище питних підземних вод, яке розташоване в південно-східній частині м. Золотоноша Черкаської області. Підприємство за власні кошти здійснило геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислову розробку питних підземних вод, підрахунок та затвердження запасів Златокраївського родовища в Державній комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України (Протокол № 3603 від 07.07.2016 р.).

підпункт 8 Харчова промисловість:

 • виробництво продуктів харчування шляхом переробки молока, обсяг якого перевищує 200 тонн на добу;
 • виробництво молочних продуктів в обсязі понад 20 тонн на добу;
 • пакування тваринних продуктів у обсязі понад 50 тонн на добу.

ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат» отримує молочну сировину від колективних господарств та населення.

Переробка молочної сировини, виробництво та пакування молочних продуктів здійснюється у виробничих цехах:

 • цех по виробництву сухих молочних продуктів;
 • цех по виробництву твердих сирів;
 • цех по виробництву масла вершкового.

Виготовлені та упаковані молочні продукти відправляються споживачам або зберігаються в складах з відповідними температурними режимами.

підпункт 13 Господарська діяльність:

 • забір води за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Водозабір ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат» складається із чотирьох свердловин, з них свердловина № 1 розташована в межах території підприємства, а свердловини №№ 2, 4, 5 за межами території. Забір води здійснюється згідно дозволу на спеціальне водокористування (Дозвіл № Укр51-АЧрк від 30.12.2013 р.) та щорічних лімітів, затверджених Управлінням водних ресурсів. Забір води відбувається шляхом відкачування води глибинними насосами з свердловин №№ 1, 2, 4, 5. Вода проходить очистку та використовується для забезпечення господарсько-питних і виробничих потреб підприємства.

Технічна альтернатива І

ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат» працює з 1982 року, знаходиться в Золотоніському районі Черкаської області, планована діяльність:

 • видобування питних підземних вод в об’ємі 1160 кубічних метрів на добу для забезпечення господарсько-питних і виробничих потреб;
 • виробництво продуктів харчування шляхом переробки молока, обсяг якого перевищує 200 тонн;
 • виробництво молочних продуктів в обсязі понад 20 тонн на добу;
 • пакування тваринних продуктів у обсязі понад 50 тонн на добу.

Технічна альтернатива 2

Технічна альтернатива № 2 не розглядається.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива І

Підприємство знаходиться в Черкаській області, Золотоніському районі, м. Золотоноша, вул. Галини Лисенко, 18.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

В зв’язку з тим, що потужності підприємства збудовані і введені в експлуатацію з 1982 року, альтернатива № 2 не розглядається.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства носить позитивний характер. Основними позитивними факторами є можливість поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами), поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення господарських, виробничих та питних потреб підприємства, зайнятості місцевого населення. Впровадження системи контролю за станом питних підземних вод забезпечать мінімальний рівень впливу планованої діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

Впровадження планованої діяльності підприємства дає можливість забезпечити місцеве населення додатковими робочими місцями.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Загальна потужність по переробці молочної сировини – 480 т/добу;

Виробництво готової продукції, т/добу (виробнича потужність):

 • сухі молочні продукти – 30-36 т/добу;
 • сир твердий – 27 т/добу;
 • масло вершкове – 16 т/добу.

Водоносний комплекс у четвертинних відкладах розкритий свердловинами №№ 1, 2, 4, 5 в інтервалах глибин 35-53 м. Річна продуктивність родовища – 423,4 тис.м3. Термін експлуатації родовища – 25 років.

Підприємство займає площу:

 • комбінат, в тому числі свердловина № 1 – 8,1082 га;
 • ділянка очисних споруд – 0,4044 га;
 • ділянка для виробничого використання – 1,3880 га;
 • свердловини Златокраївського родовища:
 • свердловина № 2 – 0,2125 га;
 • свердловини №№ 4, 5 – 0,5297 га.
 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Під час виробництва молочних продуктів повинні виконуватись умови, які встановлені в дозволі на викиди в атмосферне повітря, також повинні виконуватись всі технологічні процеси без порушень згідно затверджених інструкцій, методик та інших керівних документів.

Під час експлуатації водозабору об’єм підземних вод, які відбираються для потреб підприємства не повинен перевищувати обсягів, передбачених Протоколом ДКЗ та умовами дозволу на спеціальне водокористування, зниження рівня підземних вод у свердловинах не повинно перевищувати максимально допустиме.

Робота підприємства та експлуатація родовища не завдаватиме шкоди соціальному середовищу та не матиме негативного впливу на умови життя і роботи персоналу підприємства та місцевого населення за умови дотримання відповідних природоохоронних заходів.

щодо технічної альтернативи 2

Технічна альтернатива № 2 не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

В зв’язку з тим, що потужності підприємства збудовані і введені в експлуатацію з 1982 року, територіальна альтернатива № 1 не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива № 2 не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи І

Додаткова еколого-інженерна підготовка і захист території не потрібен.

щодо технічної альтернативи 2

Технічна альтернатива № 2 не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

В зв’язку з тим, що потужності підприємства збудовані і введені в експлуатацію з 1982 року, територіальна альтернатива № 1 не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива № 2 не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

При оцінці впливу на довкілля необхідно враховувати такі його компоненти:

Клімат і мікроклімат:

При дотриманні всіх технологічних процесів, виробництво молочних продуктів не буде мати негативний вплив на клімат і мікроклімат.

Видобуток підземних вод не буде негативно впливати на клімат і мікроклімат.

Повітряне середовище:

При виконанні умов, які встановлені в дозволі на викиди значного негативного впливу на повітряне середовище не відбуватиметься.

Видобуток підземних вод не буде негативно впливати на стан повітряного середовища.

Геологічне середовище:

Виробництво молочних продуктів не буде мати негативного впливу на геологічне середовище.

При дотриманні вимог щодо раціонального водокористування, видобуток підземних вод не буде негативно впливати на геологічне середовище.

Водне середовище:

Для очистки стічних вод на підприємстві встановлені очисні споруди де стічні води піддаються фізико-хімічній та біологічній очистці, після чого відводяться в місцеву каналізаційну систему.

При дотриманні вимог щодо раціонального водокористування видобуток підземних вод не буде мати суттєвого впливу на підземні води в результаті їх відновлення.

Ґрунти:

Виробництво молочних продуктів та видобуток підземних вод не буде негативно впливати на стан ґрунтового середовища.

Рослинний і тваринний світ:

Виробництво молочних продуктів та видобуток підземних вод не буде негативно впливати на стан рослинно-тваринного світу.

щодо технічної альтернативи 2

Технічна альтернатива № 2 не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

В зв’язку з тим, що потужності підприємства збудовані і введені в експлуатацію з 1982 року, альтернатива № 1 не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива № 2 не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Відповідно до статті 3 пункту 3 підпунктів 3, 8, 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності (видобування корисних копалин загальнодержавного значення; виробництво продуктів харчування шляхом переробки молока, обсяг якого перевищує 200 тонн на добу; пакування тваринних продуктів у обсязі понад 50 тонн на добу; виробництво молочних продуктів в обсязі понад 20 тонн на добу; забір води за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу).

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність не має транскордонного впливу на довкілля.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля га можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: отримання спеціального дозволу на користування надрами

(видобування корисних копалин з Златокраївського родовища питних підземних вод), що видається Державною службою геології та надр України.

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, 18000, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел./факс (0472) 63-36-55, е-таіі: 38715482@mail.gov.ua

Для оформлення інформаційного запиту: усно (0472) 63-36-55 письмово Начальнику Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації Звягінцевій О.М.